Úvod
V této práci je popisován standard při vytváření WWW stránek jazyk HTML.. V první kapitole je uveden vývoj, který dospěl až k ustanovení standartů při vytváření WWW stránek a je rozebrán dosavadně platný standard při vytváření a to HTML verze 3.00, respektive HTML verze 3.2. Vývoj ovšem pokračuje a stále nová rozšíření, která se objevují si vynutila ustanovení nového standardu HTML v. 4.00. V tomto standardu byla přijata většina rozšíření firmy Microsoft a některá rozšíření firmy Netscape. Tímto standardem se zabývá druhá kapitola. Jsou zde osvětleny nové elementy, které se ve HTML 4.00 objevují, a naopak je upozorněno na některé, které byly vypuštěny. I.Standard HTML I.I. Pravidla a syntaxe jazyka HTML HTML je jazyk a jako takový má svoji přesnou syntaxi, kterou bychom při vytváření WWW stránky měli dodržovat. Ovšem unikátnost tohoto jazyka je v tom, že i když má daná přesná pravidla, v případě, že jsou ve zdrojovém textu chyby, prohlížeč je schopen je najít a rozpoznat, a dál si těchto částí nevšímat a pracovat pouze se „zdravými" částmi zdrojového textu. Uvádí se, že přes 90% WWW stránek nějakým způsobem porušují pravidla syntaxe HTML, a přesto jsou zobrazovány a prohlíženy. Jazyk HTML vychází čistě z textové podoby svého zdrojového souboru, tzn. WWW stránku lze vytvořit v jakémkoli textovém editoru, který je schopen pracovat s čistým ASCII textem. Čistým textem je myšlen text bez řídících a formátovacích značek textových editorů. Čistý text je načtem prohlížečem a je zobrazena WWW stránka. Jednoduše řečeno jazyk HTML udává, co se má udělat, zobrazit, kde ,ale neříká již jak. Toto je ponecháno na prohlížeči a na platformě, na které pracuje. Z toho vyplývá nenáročnost HTML na jakýkoli překladač či zvláštní software. Celý jazyk HTML je postaven na definici TAGů a ODKAZů. Kombinací těchto dvou jednoduchých elementů se dosáhne obdivuhodné pružnosti. Tagy rozdělujeme na párové a na nepárové. Párový TAG vždy uvozuje určitý obsah a tomuto přiřazuje nějakou vlastnost či hodnotu. př. párového TAGU - <TAG> text </TAG> Nepárové tagy umisťují do stránky jeden jediný element dále nedělitelný. př. nepárového TAGU <TAG = „hodnota"> I.II. Základní části stránky Výše bylo uvedeno, že jazyk HMTL má svoje pravidla pro psaní zdrojových souborů. V této kapitole bude objasněno, jaká je struktua HTML souboru, jaké části musí obsahovat a jaké by měl obsahovat. Struktura stránky by mohla velmi jednoduše vypadat takto: <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> toto je označení typu dokumentu a verze. ( v případě HTML 4.00 napsáno totožně pouze uvedena verze 4.0 viz kap.2 podkap1) <HTML> počátek zdrojového souboru v jazyku HTML <HEAD> hlavička stránky <TITLE> název dokumentu </TITLE> hlavička - titulek okna v, kterém bude stránka zobrazena <META NAME=„POPIS" CONTENT=„CO JE V DOKUMENTU"> tzv. meta-informace - viz. dále </HEAD> konec hlavičky HTML stránky <BODY> vlastní tělo stránky - začátek ...... zde tělo stránky . obsah </BODY> konec těla stránky </HTML> konec zdrojového souboru jazyka HTML Popis tagů použitých v základní struktuře zdrojového souboru: tag HTML
párový tag ohraničující zdrojový text souboru. Tento tag je povinný, přesto ho dokáže většina prohlížečů v případě, že není uveden ignorovat a chovat se jako by ve zdrojovém souboru byl. tag HEAD
viz. tag HEAD v HTML 4.0 Párový tag, který vymezuje sekci ve které může být použito jeden až sedm různých tagů. Tagy v sekci HEAD neslouží k zobrazování informací na stránce (vyjímku tvoří tag TITLE), ale obsahují důležité údaje týkající se obsahu stránky. Které to jsou: tag ISINDEX
Dnes již zastaralý element, který informoval o tom, že dokument je indexován a je zde možnost využít vyhledávání již při zadávání URL adresy. tag BASE
Nepovinný, určuje základní adresářovou cestu. Tzn., že v případě rozsáhlé WWW stránky , která obsahuje několik i desítek zdrojových souborů - zdrojů, obrázků atd. pomocí tagu Base vytvoříme jakýsi kořenový adresář a všechny následující odkazy se již vztahují k této cestě. př. <BASE HREF="http://www.pf.jcu.cz/manual/main.html„> potom můžeme použít odkaz : <IMG SRC=„data/data.gif„> což bude interpretováno jako: www.pf.jcu.cz/manual/data/data.html tag SCRIPT
viz. tag SCRIPT v HTML 4.0 Tento tag je určen pro budoucí použití. (viz. část o HTML 4.0 tag SCRIPT) tag STYLE
viz. CSS - Cascading Style Sheets Tento tag je určen pro budoucí použití. (viz. část o HTML 4.0 tag STYLE) tag META
viz. tag META v HTML 4.0 Tento tag může obsahovat nejrůznější parametry, které nelze sdělit přímo na www stránce. Slouží především ke sdělování informací programům běžícím na web serveru , které se podle toho chovají. syntaxe tagu META: <META NAME=typ informace CONTENT=informace> <META HTTP-EQUIV=typ informace CONTENT=vlastní informace> Typ informace: pro NAME: DESCRIPTION - informace o tom co lze na stránce nalézt. např. <META NAME=„Description„ CONTENT=„Text o html„> KEYWORDS - určeno pro indexovací služby a jsou zde klíčovíá slova např. <META NAME=„keywords„ CONTENT=„HTML, BODY, TABLE, FRAMES„> ROBOTS - řídí práci robotů, kteří mohou zpracovávat stránku. např. <META NAME=„robots„ CONTENT=„NOINDEX„> stránka nebude indexována. pro HTTP-EQUIV: REPLY-TO - udává E-mailovou adresu, pro posílání zpráv. EXPIRES - udává časový údaj sdělující, kdy je dokument považován za zastaralý. Může sloužit prohlížeči pro aktualizace či webovým robotům k odstranění starých dokumentů ze svých seznamů. např. <META HTTP-EQUIV=„EXPIRES„ CONTENT=„FRI, 9 APR 1998 12:00:00 GMT „> PRAGMA - řídí cacheování (u Netscape s hodnotou no-cache - bez cache na lokální disk) CONTENT-TYPE - sděluje znakovou sadu a typ obsahu stránky, protože některé prohlížeče jsou schopny podle hodnoty charset nastavit pro správné zobrazení příslušnou znakovou sadu. např. <META HTTP-EQUIV=„CONTENT-TYPE„ CONTENT=„TEXT/HTML; CHARSET=ISO-2022-JP „> CONTENT-LANGUAGE - sděluje jazyk, ve kterém je dokument vytvořen, má především význam pro roboty a jejich kategorizaci stránek. REFRESH - sděluje počet sekund , během kterých prohlížeč načte dokument znovu. PICS-LABEL - tzv. Platform-independent-content-rating-scheme - definování obsahu stránky z hlediska škodlivosti pro věkové skupiny (sex, násilí atd.) CACHE-CONTROL - určuje činnost cache agentů. Vzhledem k velké šíři použití tagu META uvádím některé adresy, na kterých je možné najít další informace. http://www.w3.org/pub/WWW/designissues/metadata.html http://www.stack.nl/~galactus/html/meta.html http://www.stars.com/search/meta.html http://www.hwg.org/faqs/metametafaq.html http://www.erin.gov.au/www-standards/metainfo.html tag LINK
Tento tag indikujevztah mezi aktuálním dokumentem a jinými dokumenty či objekty v těchto dokumentech. Dnes patří již k nejstarším tagům. tag TITLE
viz. tag TITLE v HTML 4.0 Tento tag obsahuje titulek okna, ve kterém bude zobrazena stránka. např. <TITLE>Titulek okna</TITLE> tag BGSOUND
- zvuk na pozadí WWW stránky <BGSOUND LOOP=n SRC=„zdroj" TITLE=„jméno"> SRC udává zvuk. soubor ve formátu .wav, .au, .mid LOOP kolikrát se soubor přehraje (implicitně jednou, je-li hodnota LOOP=1 zvuk se přehrává do nekonečna) TITLE pouze nápovědná informace o souboru I.III. Část BODY - tělo stránky tag BODY
viz. tag BODY v HTML 4.0 Tento tag uzavírá celé vlastní tělo stránky a definuje vlastnosti této stránky. Parametry: BACKGROUND - definuje obrázek, který vyplní pozadí stránky. Musíse jednat o obrázek v těchto formátech: GIF, JPG př. <BODY BACKGROUND = „obrázek.jpg"> tělo stránky .... </BODY> BGCOLOR - určuje barvu vyplňující pozadí TEXT - určuje barvu textu (implicitně černá) LINK - barva ještě nenavštíveného odkazu VLINK - barva navštíveného odkazu ALINK - barva aktuálního odkazu, tj. odkazu na kterém právě stojí ukazatel myši LEFTMARGIN - určuje kolik pixelů od levého okraje začíná vlastní stránka Poznámka: Nefunguje v Netscape TOPMARGIN - určuje kolik pixelů od horního okraje začíná zobrazení stránky Poznámka: Nefunguje v Netscape BGPROPERTIES - slouží k ukotvení obrázku na pozadí, aby při rolování obrazovky zůstal na svém místě. př. bgproperties = fixed Poznámka: Nefunguje v Netscape tag H
Tag H slouží k definování nadpisů. V HTML je definováno šest úrovní nadpisů od 1 (nejvýraznější) až 6 (nejméně výrazný) parametry - lze zde použít všechny tagy pro formátování textu.(viz. dále), uvedu pouze ALIGN. ALIGN - zarovnání nadpisu. Možné hodnoty jsou: LEFT, RIGHT, CENTER, JUSTIFY tag BR
Nepárový tag, který způsobí zalomení konce řádku. Jestliže ve zdrojovém souboru HTML vytváříme při psaní textu, který se má zobrazit, řádky pomocí klávesy ENTER nejsou tyto značky konce řádku při zobrazení internetovým prohlížečem brány v úvahu. Pro ukončení řádku je nutné použít tento tag.. př. jeden řádek <BR> druhý řádek <BR> parametr CLEAR tag P
Párový tag, který uvozuje standartní odstavec. Má jediný parametr: ALIGN - určuje zarovnání odstavce. Hodnoty - CENTER, RIGHT, LEFT tag BLOCKQUOTE
Párový tag, který lze použít pro formátování sub-odstavců. Původně byl vytvořen pro formátování citací. př. <BLOCKQUOTE> zde je text citace </BLOCKQUOTE> tag DIV
Párový tag uvozující část dokumentu s jednotným zarovnáním. V případě, že část textu s více odstavci má mít jednotné zarovnání použijeme tento tag. Jediný parametr: ALIGN - určuje jak bude text zarovnán. Hodnoty : LEFT, RIGHT, CENTER tag PRE
Párový tag pro přesné zobrazení textu. Znamená to, že text v prohlížeci bude zobrazen přesně tak, jak je napsán ve zdrojovém souboru. Parametr WIDTH - určuje počet znaků na řádek tag CITE
Párový tag, který se stejně jako tag BLOCKQUOTE používá pro citace. Uvozený text je vypsán kurzívou. I.IV. Tagy pro formátování text řetězců tag B
parový tag uvozující tučný text tag I
parový tag uvozující text psaný kurzívou tag U
parový tag uvozující podtržený text tag STRIKE
- parový tag uvozující přeškrtnutý text tag SMALL
- parový tag uvozující text, který je o jeden bod menší než text okolní tag BIG
- parový tag uvozující text, který je o jeden bod větší než text okolní tag SUB
- text dolní index tag SUP
- text horní index tag CODE
- párový tag uvozující text zobrazený neproprorcionálním písmem tag FONT
Párový tag, který se používá v případech, kdy nestačí standartní formátování textu. Parametry: SIZE - určuje velikost písma. Tu ovšem nelze nikdy zadat napevno v nějakých měrných jednotkách, a tak parametr SIZE umožňuje relativní změnu velikosti písma oroti základní velikosti. př. <FONT SIZE = +1> písmo zvětšené o jednu úroveň </FONT> FACE - určuje písmo, kterým bude text znázorněn. Používá se standartní název písma. př. <FONT FACE = „Arial CE, Helvetica"> Jestliže je uvedeno více druhů písem zajistíme, že v případě, že při zobrazování stránky není první písmo nalezeno, použije se náhradní uvedené v seznamu. COLOR - parametr určující barvu písma tag BASEFONT
Určuje velikost základního písma stránky př. <BASEFONT SIZE = n> kde n určuje velikost písma v sedmi úrovních. tag STRONG
Je stejný jako tag B - tučné písmo. tag EM
Je stejný jako tag I - kurzíva. tag DFN
Vysvětlení pojmu. Různé prohlížeče ovšem pracují s tímto tagem různě, proto doporučuji tento tag nepoužívat. tag ADDRESS
Párový tag, který neurčuje textu žádné vlastnosti, ale má význam pro možné indexovací a vyhledávací programy. př. <ADDRESS> uvedená adresa </ADDRESS> Text uvedená adresa je ve většině prohlížečů zobrazen kurzívou, pokud je adresa rozdělena na více řádku, musíme se o řádkování postarat sami. tag SAMP, KBD, TT, VAR Nepříliš používané či historické tagy. SAMP - vykreslování textu neproporcionálním písmem. Většinou indikace textu, který vypisuje počítač. KBD - indikuje text, který do počítače zadal uživatel VAR - tag pro výpis proměnných TT - teletype - pochází z dob častého používání teletypových terminálů. I.V. SEZNAMY A VÝČTY tag UL
unnumbered list - nečíslovaný seznam Párový tag uvozující nečíslovaný seznam, kdy na každém řádku je jedna položka. Pokud chci položky odsadit musím pro jednotlivou položku použít tag LI -list item - položka seznamu. tag LI
Nepárový tag pro odsazení položek v seznamu př. <UL> <LI> položka 1 <LI> položka 2 . . <LI> položka n </UL> Lze zde využít dva parametry: COMPACT - je-li uveden budou vypuštěny mezery mezi slovy v prvku seznamu TYPE - určuje typ značky na začátku řádky s prvkem seznamu. Hodnotz jsou: SQUARE - čtverec DISC - prázdné kolečko CIRCLE - plné kolečko tag OL
ordered list - číslovaný seznam Párový tag uvozující číslovaný seznam položek. Pro odsazení jednotlivých položek je zde opět nutné použít tag LI. Lze použít atributy TYPE, SEQUENUM, CONTINUE. TYPE - uvádí jakým způsobem se bude provádět číslování seznamu. Je pět možností: 1. A, B .... - výčet pomocí velkých písmen 2. a, b, .... - výčet pomocí malých písmen 3. I, II, ... - výčet pomocí velkých řeckých číslic 4. i, ii, ... - výčet pomocí malých řeckých číslic 5. 1, 2, ... - výčet pomocí arabských číslic př. <OL TYPE = A> <LI> položka <LI> položka </OL> SEQNUM - tento atribut nastavuje počáteční číslo seznamu, tzn. číslo od kterého se seznam začne číslovat. CONTINUE - jestliže je uveden tento atribut, tak počáteční příkaz OL nemá začínat číslování od jedničky, ale navázat na předchozí číslovaný seznam a pokračovat v číslování. tag DL, DT, DD - tagy pro definiční výčet Definoční výčet umožňuje vytvořit seznam, v kterém je vždy pojem a k němu vysvětlení. K tomu to použijeme párový tag DL . definiční seznam, dále nepárové tagy DT - pojem a k němu DD - vlastní definice. př. <DL> <DT> pojem <DD> vysvětlení <DT> pojem <DD> vysvětlení </DL> tag MENU
Párový tag se stejnou funkcí jako tag UL tag DIR
Párový tag se stejnou funkcí jako tag UL tag HR
Nepárový tag - horizontal rule - vodorovná linka. Slouží k vykreslení linky na obrazovku a má několik parametrů. SIZE - n - tloušťka linky v pixelech WIDTH - n - šířka linky v pixelech nebo v procentech šíře okna. Implicitně je linka kreslena přes celou šíři okna. ALIGN - LEFT, RIGHT nebo CENTER - zarovnání linky. NOSHADE - vypnutí stínu pod linkou COLOR - barva linky. Imlicitní je šedá. tag SPACER
Poznámka: Pouze v Netscape Navigator Nepárový tag, který definuje prázdný horizontální nebo vertikální prostor. Parametry: TYPE - určuje typ prázdného místa. Hodnoty: HORIZONTAL, VERTIKAL, BLOCK SIZE - udává šířku mezery v pixelech pro horizontální mezeru a výšku pro vertikální mezeru. V případě, že typ mezery je BLOCK potom se místo SIZE použijí parametry WIDTH a HEIGHT. WIDTH, HEIGHT udávají šířku a výšku volného místa pro typ BLOCK. ALIGN - použitelný pouze u typu BLOCK - udává, jak se prázdné místo zarovnává. tag MULTICOL
Poznámka: Pouze v Netscape Navigator Párový tag pro vytvoření více sloupců v textu Parametry: COLS - povinný parametr udávající počet sloupců GUTTER - určuje šířku mezi sloupci v pixelech WIDTH - určuje, jak široká bude vícesloupcová sazba, a to buď v pixelech nebo % okna. I.VI. Práce s odkazy tag A
viz. tag A v HTML 4.0 Základní tag pro práci s odkazy. Tento tag má několik parametrů, které lze použít. Parametry: HREF - hyperlink reference - odkaz na jiný soubor. př. Informace najdete na stránkách <A HREF = „http://www.pf.jcu.cz „>Jihočeské University </A> NAME - odkaz na jiné místo v dokumentu. Použije opět HREF a k tomu vložíme někde v textu značku pomocí NAME. př. <A HREF=„#kapitolaI">Kapitola I.</A> text úvodu i několik stránek . . . <A NAME=„kapitolaI">Kapitola I.</A> text kapitoly I. . . Parametry lze různě kombinovat. Např. potřebuji se odkázat nejen na jiný soubor, ale ještě k tomu na konkrétní část v tomto externím souboru. Provedení: viz WWW stránky firmy<A HREF = „HTTP://WWW.xxx.qz/main.html"#kapitola6">XXX Kapitola 6</A> www stránka hypotetické firmy XXX musí obsahovat někde značku: <A NAME = „kapitola6"></A> TITLE - parametr pro vytvoření tkz. bublinové nápovědy u odkazu. Jestliže je udán parametr TITLE a zůstane kurzor myši stát na odkazu otevře malé okno do kterého se vypíše obsah TITLE. REV - zpětný odkaz REL - dopředný odkaz URN METHODS TARGET - určuje, kde se zobrazí obsah odkazu. Předdefinované hodnoty: _self - určuje, že odkaz bude načten do aktuálního okna či rámce (okno s odkazem) _parent - odkaz bude načten do nadřízeného okna _top - odkaz bude načten do rámce s najvzšší prioritou _blank - odkaz bude načten do prázdného okna _jméno_okna - odkaz bude načten do pojmenovaného okna I.VII. Práce s obrázky Webová stránka může obsahovat i grafické komponenty - obrázky, obrazové mapy či videoklipy. Dále uvádím tagy pro práci s grafikou na www stránce. tag IMG
Nepárový tag pro umisťování obrázků na WWW stránce. Parametry: SRC - je povinný je to tzv. SOURCE - zdroj obrázku. Určuje jméno popř. i cestu, kde se soubor s obrázkem nalézá. př. <IMG SRC = „obrázek.jpg"> ALIGN - určuje jakým způssobem bude obrázek zarovnán vzhledem k okolnímu textu. Možné hodnoty: left - obrázek je vlevo text obtéká pravou stranou right - obrázek je vpravo text obtéká levou stranou top - zarovná horní okraj obrázku s nejvzšším elementem na dané řádce. texttop zarovná horní okraj obrázku s nejvzšším písmenem na dané řádce. middle - zarovná základnu řádku se středem obrázku absmiddle - zarovná prostředek řádku se středem obrázku baseline - zarovná spodní okraj se základnou daného textu bottom - stejné jako baseline absbottom - zarovná spodní okraj obrázku s nejspodnější linkou textu WIDTH - šířka obrázku v pixelech HEIGHT - výška obrázku v pixelech ALT - definuje alternativní text, který se použije v případě, že není obrázek na tomto místě vykreslen. BORDER - vykreslení rámečku okolo obrázku. př. <IMG SRC = „obrázek.jpg" BORDER = n> n určuje tloušťku rámečku v pixelech HSPACE, VSPACE, - parametrz určují velikost volného prostoru okolo obrázku. HSPACE určuje místo vlevo a vpravo a VSPACE nahoře a dole. př. HSPACE = n - hodnota v pixelech VSPACE = m - hodnota v pixelech Video klip Jestliže chci ve stránce místo obrázku použít videoklip použiji místo parametru SRC parametr DYNSRC. př. <IMG DYNSRC = „videoklip.avi"> LOOP - parametr určující kolikrát se videoklip přehraje. CONTROLS - určuje zda jsou zobrazena ovládácí tlačítka k videoklipu či nikoli. START - určuje na jaký pokyn se vidoeklip začne přehrávat. hodnoty: fileopen -implicitní - při otevírání souboru mouseover - po přejetí kurzorem myši přes videoklip. Obrazové mapy ISMAP - určuje zda je obrázek obrazovou mapaou či ne. USEMAP - určuje jméno obrázku, který určuje pravidla pro práci s obrazovou mapou na straně serveru. I.VIII. Objekty na stránce Každá stránka může také obsahovat různé grafické objekty - tlačítka, rolety, checkboxi, atd. V této kapitole jsou uvedeny tagy , které umožňují takové to objekty na stránku vložit. tag INPUT
viz. tag INPUT v HTML 4.0 Slouží k vytváření elementů ve www stránce, a na které uživatel přímo reaguje. Jsou to např. tlačítka, rolety, textová pole atd. Parametry: TYPE určuje typ elementu hodnoty: text - textové políčko pro vyplnění textarea - rozšířené pole pro vkládání button - tlačítko, pro které je nutné napsat skript s popisem události. checkbox - zatržítko hidden - skrytý řídící element image - obrázek, který je tlačítkem password - textové pole pro psaní hesel. Místo znaku se objevuje „*" radio - zatržítko reset - textové políčko submit - stejné jako text a slouží k odeslání vyplněného formuláře směrem k serveru. ALIGN - zarovnání - možnosti jsou: TOP, MIDDLE, BOTTOM, LEFT, RIGHT NAME - důležitý parametr, který nesmí chybět, protože provádí vazbu se skriptem, kdy toto jméno rovná se proměné použité ve skriptu. SIZE - udává šířku a výšku. SRC - zdroj pro obrázek. TITLE - titulek k obrázku. VALUE - hodnota, která může být vrácena serveru. tag TEXTAREA
viz. tag TEXTAREA v HTML 4.0 Párový tag určený pro zadávání větší plochy textu. Parametry: COLS - uidává šířku oblasti ve znacích ROWS - udává počet řádků oblasti NAME - jméno pro použití ve skriptu WRAP - určuje zalamování řádku tag SELECT
viz. tag SELECT v HTML 4.0 Tento tag slouží pro vytvoření roletky obsahující prvky z níž je jeden vybrán Syntaxe je následující: <SELECT NAME = Seznam MULTIPLE> <OPTION>položka1 <OPTION>položka2 </SELECT> parametry NAME - proměnná pro účely skriptu MULTIPLE - určuje je-li možné vybrat více prvků naráz. OPTION - vlastní prvky seznamu tag APPLET
Tag pro vložení appletu do stránky Syntaxe je následující: <APPLET CODE = „soubor" WIDTH = m HEIGHT = n ALIGN =zarovnání> Popis appletu </APPLET> Dále doporučuji tyto internetové adresy: http://java.sun.com a http://www.microsoft.com.java tag MARQUEE
Vytvoří efekt rolujícího textu v okně. Parametry: ALIGN, BEHAVIOR, BGCOLOR, DIRECTION, HSPACE, LOOP,SCROLLAMOUNT, SCROLLDELAY, VSPACE, WIDTH tag EMBED
Slouží k vkládání modulů do prohlížečů. Je ji zastaralý a doporučuji používat raději tag OBJECT. tag OBJECT
viz. tag OBJECT v HTML 4.0 Slouží pro vkládání objektů do prohlížečů stránek. Objekty mohou být ovladačd Active X nebo Javy. Tagem Object se zabývám dále v kapitole o HTML 4.0. Parametry: ALIGN, BORDER, HEIGHT, HSPACE, SHAPES, STADNBY, STYLE, TITLE, TYPE, USEMAP, VSPACE, WIDTH, PARAMNAME, VALUE Dále doporučuji Internetové stránky: http://www.w3.org/pub/www/tr/wd/object.html - vkládání objektů http://www.microsoft.com/workshop/author/cpad - inf. týkající se Active X Control Padu. I.IX. Práce s tabulkami tag TABLE
Párový tag pro vykreslování tabulek. Syntaxe je velmi složitá: <TABLE ALIGN=„LEFT|CENTER|RIGHT" BACKGROUND = „soubor" BGCOLOR = barva BORDER = n BORDERCOLOR = barva BORDERCOLORDARK = barva BORDERCOLORLIGHT = barva CELLPADDING = n CELLSPACING = n CLASS = type COLS = n FRAME = frame-typ ID = hodnota RULES = rule-typ STYLE = css1 - properties VALIGN = typ WIDTH = n> obsah tabulky </TABLE> Parametry : ALIGN - zarovnání tabulky vzhledem k stránce BACKGROUND - obrázek na pozadí BGCOLOR - barva pozadí BORDER - tloušťka rámečku v pixelech BORDERCOLOR - barva rámečku BORDERCOLORDARK - barva tmavší části rámečku BORDERCOLORLIGHT - barva světlejší části rámečku CELLPADDING - určuje vzdálenost mezi okrajem a obsahem buňky po všech čtyřech stranách v pixelech. CELLSPACING - vzdálenost mezi buňkami. COLS - číslo udávající počet sloupců tabulky FRAME - určuje, jak vypadá vnější rámeček tabulky. Může nabývat těchto hodnot : VOID - odtraní všechny vnější rámečky ABOVE - zobrazí rámeček pouze nad horním okrajem celé tabulky. BELOW - zobrazí rámeček pouze pod dolním okrajem tabulky. HSIDES - zobrazí rámeček nad a pod tabulkou. VSIDES - zobrazí rámeček vlevo a vpravo tabulky. LHS - rámeček pouze vlevo. RHS - rámeček pouze vpravo. ID - identifikátor tabulky RULES - určuje, které vnitřní rámečky se zobrazí. Může nabývat těchto hodnot: NONE - nejsou žádné vnitřní linky BASIC - vodorovné linky mezi hlavičkou, tělem a patou tabulky ROWS - linky mezi všemi řádky tabulky COLS - linky mezi všemi sloupci tabulky ALL - všechny vintřní linky VALIGN - určuje zarovnání textu v políčkách tabulky. Imlicitně je na střed. Možné hodnoty: CENTER - na střed buňky TOP - na vrch buňky BOTTOM - na spodek buňky WIDTH - určuje šířku tabulky v pixelech nebo v procentech okna. Jak vlastně udělat tabulku? K tomu jsou nutné njeméně další dva tagy vysvětlené dále, ale pro představu uvedu jednoduchou kostru tabulky. př. <TABLE zde jsou různé parametry> <TR> - první řádek tabulky se 4 buňkami <TD>buňka 1</TD> <TD>buňka 2</TD> <TD>buňka 3</TD> <TD>buňka 4</TD> </TR> <TR> - druný řádek se 4 buňkami <TD>buňka 5</TD> <TD>buňka 6</TD> <TD>buňka 7</TD> <TD>buňka 8</TD> </TR> </TABLE> tag TR
Párový tag pro vytváření řádků tabulky. Podle počtu tagů TR bude mít tabulka řádků. <TR ALIGN=„LEFT|CENTER|RIGHT" BGCOLOR = barva BORDERCOLOR = barva BORDERCOLORDARK = barva BORDERCOLORLIGHT = barva NOWRAP VALIGN = „MIDDLE|TOP|BOTTOM|BASELINE"> obsah řádku</TR> Parametry : ALIGN - určuje vodorovné zarovnání textu v buňkách celé řady BGCOLOR - barva pozadí řádku BORDERCOLOR - barva rámečku VALIGN - určuje svislé zarovnání textu v buňkách řádku BORDERCOLORDARK - barva tmavší části rámečku BORDERCOLORLIGHT - barva světlejší části rámečku NOWRAP - určuje, zde se taeft v buňkách zalonuje na řádky či nikoliv tag TD
Párový tag určený pro formátování jednotlivých buněk. <TD ALIGN=„LEFT|CENTER|RIGHT" BACKGROUND = „soubor" BGCOLOR = barva BORDERCOLOR = barva BORDERCOLORDARK = barva BORDERCOLORLIGHT = barva NOWRAP VALIGN = „MIDDLE|TOP|BOTTOM|BASELINE" COLSPAN = n ROWSPAN = n HEIGHT = n WIDTH = n> obsah buňky</TD> Parmetry: ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, NOWRAP, VALIGN již byly dvakrát vysvětleny u tag TABLE a tagu TR, dále vysvětluji pouze parametry, které ještě nebyly nikde použity. COLSPAN - umožňuje spojit více buňek na jednom řádku dohromady. ROWSPAN - umožňuje spojit více buněk v jednom sloupci. WIDTH - určuje šířku buňky buď v pixelech nebo v procentech. Toto nastavení potom platí pro celý sloupec. Případná jiná hodnota v buňce pod touto buňkou není brána na zřetel. HEIGHT - určuje výšku buňky - celého řádku. Nebere se ohled na jiné hodnoty zadané v dalších buňkách. tag TH
Párový tag pro vytvoření hlavičky tabulky. Je podobný tagu TD, ale text je implicitně vypisován tučným písmem azarovnán na střed. <TH ALIGN=„LEFT|CENTER|RIGHT" BACKGROUND = „soubor" BGCOLOR = barva BORDERCOLOR = barva BORDERCOLORDARK = barva BORDERCOLORLIGHT = barva NOWRAP VALIGN = „MIDDLE|TOP|BOTTOM|BASELINE" COLSPAN = n ROWSPAN = n HEIGHT = n WIDTH = n> obsah buňky</TH> př. <TABLE .......> <TR> <TH>NADPIS</TH> </TR> <TR> <TD> ... ... </TR> </TABLE> tag COLGROUP
Nepárový tag sloužící k formátování celých sloupců. <COLGROUP ALIGN = LEFT|CENTER|RIGHT SPAN = n VALIGN = MIDDLE|TOP|BOTTOM|BASELINE WIDTH = n> Objasním pouze parametr SPAN, který je nový, všechny ostatní mají stejný význam jako u tagů TABLE, TR, TD, TH. SPAN - určuje pro kolik sloupců za sebou se toto nastavení vztahuje. tag CAPTION
Párový tag sloužící pro vytvoření nadpisu tabulky. <CAPTION ALIGN = CENTER|LEFT|RIGHT|TOP|BOTTOM VALIGN = TOP|BOTTOM> Nadpis </CAPTION> Parametry: ALIGN - určuje zarovnání vzhledem k pravému, levému nebo středu tabulky a jednak pro umístění nadpis nad či pod tabulkou. VALIGN - určuje stejně jako parametr ALIGN umístění nadpisu vzhledem k tabulce. Můžeme říci, že oba upřesňují stejnou vlastnost. Existence dvou víceméně stejných parametrů má základ ve sjednocování a vytváření HTML standartů. V případě, že nastavení si konkurují má větší prioritu VALIGN. I.X. Frames - Rámce V této kapitole se budu zabývat tzv. Rámci - frames. Rámce umožňují rozdělit obrazovku na několik různých oken a v každém okně může být otevřen jiný dokument. tag FRAMESET
viz. tag FRAMESET v HTML 4.0 Párový tag určující kolik bude v okně rámů, jak budou velké, co budou obsahovat a jak budou uspořádány. <FRAMESET COLS = výšky ROWS = šířky FRAMEBORDER = 1|0 FRAMESPACING = mezery> popis rámů </FRAMESET> Parametry : ROWS - seznam výšek jadnotlivých rámů v řadě za sebou. Velikost lze udávat 3 různými způsoby. Buď v pixelech, v procentech či v relativní hodnotě. např. ROWS = „20%,*" - udává dva rámy. První zabírá 20% z velikosti okna a druhý zabere zbytek. ROWS = „40, 60%, *" - udává tři rámy. První 40 pixelů, druhý 60% okna a třetí zbytek. COLS - seznam šířek jednotlivých rámů v řadě za sebou. Velikost se udává stejně jako v případě parametru ROWS. FRAMEBORDER - určuje zde jsou rámy ohraničené (1) či ne (0). FRAMESPACING - vytváří volný prostor mezi rámy. Hodnota v pixelech. BORDERCOLOR -určuje barvu ohraničení. Poznámka: Pouze v Netscape Navigator tag FRAME
Tag FRAME určuje obsah a formu rámů. <FRAME FRAMEBORDER = 1|0 MARGINHEIGHT = výška MARGINWIDTH = šířka NAME = jméno NORESIZE SCROLLING = yes|no|auto FRAMESPACING = prostor BORDERCOLOR = barva SRC = soubor.html> Parametry: FRAMEBORDER - určuje zde je rám ohraničený (1) či ne (0). MARGINHEIGHT - výška volného prostoru nad a pod rámem. MARGINWIDTH - šířka volného prostoru vlevo a vpravo od rámu. NAME - jméno rámu NORESIZE - je-li toto slovo přítomno v definuci rámu, nelze velikost rámu upravovat tahem myší. SCROLLING - zakázaní/povolení rolování v oknech. Hodnota AUTO nastaví rolování podle toho je-li to vzhledem k obsahu okna potřeba. FRAMESPACING - pouze v MS Exploreru. Umožňuje zadat volné místo okolo rámu. BORDERCOLOR -určuje barvu ohraničení. Poznámka: Pouze v Netscape Navigator SRC - určuje HTML soubor, který bude do rámu umístěn. Příklad na Frames - rámce 1. <HTML> 2. <HEAD> 3. <TITLE>TEST FRAMES</TITLE> 4. <FRAMESET ROWS="100%" COLS="25%,*"> 5. <FRAME NAME="FRAME1 " SRC="FRAME1.HTM"> 6. <FRAME NAME="FRAME2" SRC="FRAME2.HTM"> 7. <NOFRAMES> 8. NEJSOU RAMY 9. </NOFRAMES> 10. </FRAMESET> 11. </HTML> Komentář k řádkům: 1. - 3. Bez komentáře. 4. Definice dvou rámů, oba vysoké 100% to znamená přes celou obrazovku, první na šířku 25% okna a druhý zbytek. 5. Definice prvního rámu. Soubor „FRAME1.HTM" jméno rámu je FRAME1. 6. Definice druhého rámu. Soubor „FRAME2.HTM" jméno rámu je FRAME2. 7. - 9. Část pro prohlížeče, které rámy neumějí zobrazit. Viz. další tag NOFRAME. 10. Konec definice rámů pomocí FRAMESET. 11. Konec HTML dokumentu. Zde vidíme, že dokument určuje dva rámce a přitom úplně chybí část BODY. tag NOFRAMES
Tento párový tag uvozuje text, který se uživateli zobrazí v případě, že jeho prohlížeč neumí pracovat s rámci. př. <NOFRAMES> Váš prohlížeč neumí pracovat s rámci</NOFRAMES> tag IFRAME
- MS Explorer 3.0 a výš Tento nepárový tag umožňuje vložit do stránky tzv. plovoucí rám. Tento rám se definuje v sekci BODY a má pevě stanovenou velikost. <IFRAME ALIGN = ABSBOTTOM | ABSMIDDLE | BASELINE | BOTTOM | LEFT | MIDDLE | RIGHT | TEXTOP | TOP FRAMEBORDER = 1|0 MARGINHEIGHT = výška MARGINWIDTH = šířka NAME = jméno BORDERCOLOR = barva NORESIZE SCROLLING = yes|no|auto FRAMESPACING = prostor BORDERCOLOR = barva SRC = soubor.html BORDER = šířka ohraničení HEIGHT = n WIDTH = n HSPACE = n TITLE = jméno VSPACE = n> Dále jsou vysvětleny pouze neznámé parametry či parametry s udávající jiný než výše uvedený smysl. Parametry: ALIGN zarovnání rámu vůči okolnímu textu. Rám se chová jako by to byl obrázek vložený do textu. BORDER - šířka ohraničení rámu. BORDERCOLOR - barva ohraničení rámu. NORESIZE - může nabývat dvou hodnot, který určují zda je možné měnit velikost rámu ( NORESIZE = RESIZE ) či není ( NORESIZE = NORESIZE ) HEIGHT - výška rámu v pixelech. WIDTH - šířka rámu v pixelech. II. HTML 4.0
V HTML v. 4.0 nastalo několik změn. Některé tagy či jejich parametry zmizely a některé nové tagy či parametry se objevily. Nyní uvedu stručně k jakým změnám došlo, a tyto jsou dále podrobněji rozebrány. Přibyly následující tagy: Q, INS, DEL, ACRONYM, LEGEND, LABEL, COLGROUP, BUTTON, FIELDSET. Jako historické byly označeny tyto elementy : ISINDEX, APPLET, CENTER, FONT, BASEFONT, STRIKE, S, U, DIR, MENU. Dále nastaly změny v tabulkách a ve formulářích. Změny podrobněji Při použití standardu HTML 4.0 v dokumentu měla by první řádka obsahovat tento text: <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 FINAL//CZ„> Že toto sdělení bude správně interpretováno lze zajistit pouze jestli použijeme MSIE 4.0 nebo NN 4.0. tag HEAD
přibyl argument PROFILE - určující umístění jednoho nebo více datových profilů (metasouborů). Toto umožňuje vyčlenit metainformace do externích souborů, které jsou do stránky načteny. Tag HEAD je definován jako nepovinný. viz. tag HEAD v HTML 3.2 tag TITLE
Povinný element stránky a musí se vyskytovat v sekci HEAD. viz. tag TITLE v HTML 3.2 tag META
Zde jsou patrné vlivy vývoje tohoto tagu. Uvedu změny či doplnění, které se zde objevily. 1. Je možné citování externího profilu - souboru obsahujícího pravidla pro práci s metadaty, v atributu profile u tagu HEAD 2. Vlastní hodnoty metadat lze definovat jednak v tagu META, jednak externím odkazem v tagu LINK 3. K základním parametrům HTTP-EQUIV a NAME přibývají parametry CONTENT, SCHEME, LANG. CONTENT - informace o obsahu SCHEME - schéma pro interpretování hodnoty obsahu LANG - použitý jazyk 4. Lze použít více tagů META v jedné stránce. Např. pro různé jazyky. viz. tag META v HTML 3.2 tag BODY
U tohoto tagu některé nové prvky přibyly a jiné byly označené za zastaralé a neměly by se používat. Parametry, které by se již neměly používat jsou následující: BACKGROUND, TEXT, VLINK, ALINK, LINK Hlavním důvodem tohoto označení je to, že v HTML 4.0 se předpokládá používaní stylů pro formátování textů, odkazů atd. Dále lze u tagu BODy použít některé události typu Intrinsic. Např. onload a onunload. Události Intrinsic viz, tag Script. viz. tag BODY v HTML 3.2 viz. tag OBJECT tag ACRONYM
Nový tag pro účely algoritmizování dokumentu. Slouží k označení a popisu zkratky. př. <ACRONYM TITLE=vysvětlení zkratky>zkratka</ACRONYM> Na tento tag mohou prohlížeče reagovat různě. Znamená to, že vysvětlení mohou různě zobrazit - okno s vysvětlením, bublina atd. tag Q
Tento tag má stejný význam jako tag BLOCKQUOTE až na nepatrně odlišnou syntaxi. To znamená, že uzavírá citaci. př. <Q CITE=........./stranka.html>Citace</Q> tag INS
Párový tag označující tu část dokumentu, která do stránky byla vložena pozdější úpravou. př. <INS DATETIME = datum_a_čas>část dokumentu</INS> atribut DATETIME má speciální formát - RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD př. 1998-01-31T12:00:00-05:00 RRRR - rok čtyřciferným číslem MM - měsíc dvouciferným číslem DD - den dvouciferným číslem hh - hodina dvouciferným číslem mm - minuta dvouciferným číslem ss - sekunda dvouciferným číslem TZD - časová zóna - „+ nebo - n hodin od Greenwiche" -> „-10:00" tag DEL
Párový tag označující tu část dokumentu, která byla ze stránky vyjmuta pozdější úpravou. př. <DEL DATETIME = datum_a_čas>část dokumentu</DEL> Formát atributu DATETIME viz. tag INS. Rozšíření ve vytváření tabulek tag THEAD - hlavička tabulka tag TBODY - tělo tabulky tag TFOOT - patička Tyto tři tagy již dříve podporované některými prohlížeči byli oficiálně přijaty do standardu HTML 4.0. př. <TABLE .......> <THEAD> <TR>Hlavička tabulky <TR>Další řádek hlavičky tabulky </THEAD> <TFOOT> <TR>Patička tabulky <TR> Další řádek patičky tabulky </TFOOT> <TBODY> <TR> <TD> ... ... </TR> </TBODY> </TABLE> viz. TABULKY v HTML 3.2 tag COL
Slouží k definování vlastností sloupců či řádků. <COL ALIGN=CENTER|LEFT|RIGHT ID=string SPAN=integer STYLE=string TITLE=string VALIGN=BASELINE|BOTTOM|CENTER|TOP WIDTH=string EVENT=script> Parametry: ALIGN - zarovnání textu v buňkách. SPAN - určuje pro kolik sloupců se toto nastavení vztahuje. VALIGN - určuje zarovnání textu v políčkách tabulky. Imlicitně je na střed. Možné hodnoty: CENTER - na střed buňky TOP - na vrch buňky BOTTOM - na spodek buňky WIDTH - určuje šířku tabulky v pixelech nebo v procentech okna. tag A
Důležitý element A byl také podstatně rozšířen. A to o několik parametrů: charset = znaková_sada - určuje znakovou sadu, která bude použita na stránce a je určena odkazem. accesskey = znak - určuje klávesovou zkratku k vyvolání odkazu. Ve windows nutné použít ALT +zadaný znak. shape - vztahuje se na použití imagemap na straně klienta a definuje tvar oblast, která bude nějakým způsobem reagovat. Tvary oblasti jsou: default - celá dostupná oblast rect - obdélník circle - kruh poly - polygonální oblast coords = seznam souřadnic - seznam pro určující oblast. Pro každý typ oblasti je tento seznam jiný. rect - x,y,x,y circle - x,y,r polygon - x1,y1,x2,y2 .......... tabindex - určuje je navigování mezi políčky pomocí klávesy TAB. viz. tag A v HTML 3.2 tag OBJECT
Vzhledem k rozšiřování webových stránek, kdy WWW stránky obsahují nové a nové objekty byl rozšířen i tag OBJECT sloužící k vkládání nových datových objektů. CLASSID - určuje adresu, kde se nalézá mechanizmus pracující s objektem CODEBASE - základní cesta pro CLASSID. Tento parametr ovšem není nutný, neboť CLASSID může obsahovat absolutní cestu. TYPE - typ obsahu dle specifikace MIME CODETYPE - typ dat, které očekává mechanizmus pracující s objektem SHAPES - mapa na straně klienta TABINDEX - směr navugace ve formuláři. viz. tag OBJECT v HTML 3.2 tag FRAMESET
Rozšířen o dva parametry ONLOAD - spuštění skriptu při otevírání rámce ONUNLOAD - spuštění skriptu při opouštění rámce. viz. tag FRAMESET v HTML 3.2 tag INPUT
Základní vstupní element. U tohoto tagu byly vypuštěny dva parametry a to HSPACE a VSPACE z důvodu toho, že se vůbec nepoužívaly. Některé nové atributy ovšem přibyly. TYPE = file - jako vstup bude použit soubor. Uvadí se jméno + cesta. READONLY - určuje zda je možno obsah políčka měnit čo nikoliv. ALT=„řetězec„ - určuje text, který se zobrazí v případě, že prohlížeč neumí zobrazit grafický objekt. USEMAP=„URL„ - adresa imagemapy na straně klienta TABINDEX - směr a způsob přskakování pomocí tlačítka TAB ACCEPT=„seznam„ - seznam typů souborů podle MIME, které určují jaké lze načítat. Dále události typu Intrinsic - reagují na události pokud událost přijde je spuštěn skript. Viz. dále tag SCRIPT. ONSELECT - pokud je vybrán text ONCHANGE - při změně textu viz. tag INPUT v HTML 3.2 tag ISINDEX - tento tag je označen za zastaralý a není dopručeno ho již dále používat. tag BUTTON
- je úplnou novinkou mezi tagy a slouží k vytvoření tlačítka. <BUTTON NAME=jméno VALUE=hodnota TYPE=typ DISABLED TABINDEX=číslo > Obsah tlačítka</BUTTON> NAME - jméno, na které se odkazují řídící skripty. VALUE - hodnota, která se předá serveru při stisku tlačítka. TYPE - určuje typ tlačítka. Možné hodnoty jsou - BUTTON - spouští zadaný skript SUBMIT - předává hodnoty formuláře serveru. RESET - nic k serveru neodesílá, pouze nastavuje vstupní hodnoty formuláře. DISABLED - určuje zda tlačítko lze nebo nelze použít. TABINDEX - navigace tabulátorem Dále lze použít události Intrinsic: ONFOCUS - pokud je zaměřen element ve stránce ONBLUR - nezaměřený element tag SELECT
Tag pro vytvoření roletky. Byl rozšířen o možnost udat na pevno kolik bude zobrazeno řádků. Syntaxe je následující: <SELECT NAME = Seznam SIZE=číslo MULTIPLE> <OPTION>položka1 <OPTION>položka2 </SELECT> parametry NAME - proměnná pro účely skriptu MULTIPLE - určuje je-li možné vybrat více prvků naráz. OPTION - vlastní prvky seznamu SIZE - číslo udávající kolik bude zobrazeno řádků ze seznamu. Dále lze použít parametry jako u tagů BUTTON a INPUT - DISABLED, TABINDEX, a dále skrpty spouštěné událostmi - ONFOCUS, ONBLUR, ONSELECT, ONCHANGE. viz. tag SELECT v HTML 3.2 tag OPTION
- vztahuje je se k tagu SELECT a udává jednotlivé položky rolety definované tagem SELECT. SELECTED -implicitně zvolená hodnota DISABLED - znepřístupnění výběru konkrétní hodnoty VALUE - skutečná předávaná hodnota. V seznamu může být uvedeno něco jiného, ale odeslanou hodnotu obsahuje tento argument. viz. tag OPTION v HTML 3.2 tag TEXTAREA
- tento tag byl obohacen o formulářové parametry. TABINDEX - směr tabelátoru A dále o skripty spouštěné událostmi: ONFOCUS, ONBLUR, ONSELECT, ONCHANGE Tyto byly vysvětleny výše. viz. tag TEXTAREA v HTML 3.2 tag LABEL
Tento tag slouží jako popisovač pro vstupní formulářová políčka. př. <LABEL for=„Nazev„>Zadej nazev:</LABEL><INPUT type=„text„ id=„nazev„> tag FIELDSET a tag LEGEND Tyto dva nové tagy slouží k seskupení více vstupních formulářových prvků do graficky označených skupinek tag FIELDSET ohraničuje více prvků formuláře tenkou čárou. tag LEGEND umožňuje vytvořit nadpis pro takto ohraničenou skupinku a to tak, že se linka přeruší a je sem zapsán titulek. př. <FIELDSET> <LEGEND align=„top„>Informace o firmě</LEGEND> <LABEL for=„Nazev„>Zadej nazev:</LABEL><INPUT type=„text„ id=„nazev„> . . . . </FIELDSET> tag SCRIPT
Tento tag slouží k informaci o skriptu, o vlastním souboru, který tento skript obsahuje. Musíme ovšem rozlišit dva typy skriptů. Skripty, které se spustí jednou, většinou v okamžiku načtení - skripty ohraničené či označené tagem SCRIPT. Dále jsou to skripty reagující na určité události nebo splnění konkrétní události. Toto se nazývá událost Intrinsic. <SCRIPT type=typ language=jazyk src=soubor_se_skriptem>předávaná data</SCRIPT> TYPE - typ jazyka, ve kterém je skript vytvořen LANGUAGE - parametr, který je v HTML 4.0 nedoporučován SRC - soubor obsahující vlastní skript Intrinsic - možné události a jejich význam onload - načtení rámu či okna onunload - uzavření rámu či okna onclick - kliknutí nad elementem ondblclick - double klik nad elementem onmousedown - pokud je tlačítko myši stisknuté, událost skončí když ja tlačítko puštěno. onmouseup - uvolnění tlačítka onmouseover - myší kurzor se dostane nad element, není nutné klikat tlačítkem onmousemove - událost pokud se myší kurzor pohybuje onmouseout - pokud je myší kurzor posunut mimo element onfocus - pokud je zaměřen element ve stránce onblur - nezaměřený element onkeypress - pokud je stisknuta a uvolněna klávesa v elementu onkeydown - když je klávesa stisknuta a podržena onkeyup - uvolnění klávesy onsubmit - událost pouze když je formulář odeslán ke zpracování onreset - událost je, když je formulář resetován onselect - pokud je vybrán text onchange - v případě, že je text ve vstupním poli změněn Dále odkazuji na Internetové stránky: Microsoftu - http://www.microsoft.com/sutebuilder Netscape - http://www.netscape.com/devedge VBScript - http://www.microsoft.com/vbscript/us/vbstutor/vbstutor.htm III. CSS - Cascading Style Sheets - práce se styly
CSS definování stylů pro formátování úplně popřelo základní kameny, na ktrerých bylo HTML koncipováno. Způsob formátování přímo u textu pomocí tagu je úplně postaveno mimo. III.I. Základ CSS Pomocí stylů lze vytvářet nové styly, případně pozměňovat stávající. CSS dává velké možnosti a dosahují šíří skoro programovacího jazyka. příklad: <HTML> <HEAD> <TITLE>WWW stránka</TITLE> <STYLE TYPE = "text/css"> <!--- H2 { font-family: Impact; font-weight:bold; color:Green; background:Aqua } .jinýstyl { font-family: „Times New Roman CE„; font-size: 20pt; background: Red } --->> </STYLE> </HEAD> <BODY> <H2> Nový styl nadpisu</H2> <span class=jinýstyl>Jo ahoj naydar to je ale bomaba co . No jasne ty starej troubo! </span> </BODY> </HTML> tag SPAN tento tag se používá k požítí definovaného stylu v těle stránky. Použítí viz. výše. Vlastnosti písma Velkou skupinou vlstaností jsou vlastžnosti písma. font-family: - definice písma. Určení, které písmo bude použito. font-style: - určuje styl výpisu. Možné hodnoty jsou NORMAL, ITALIC, OBLIQUE. font-weight: - určuje tučnost písma. Možné hodnoty jsou NORMAL, BOLD, BOLDER, LIGHTER, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 font-variant: - určuje zda je písmo psáno verzálkami nebo malými kapitálkami. Hodnoty jsou NORMAL, SMALL-CAPS font-size: velikost písma Vlastnosti textu a pozadí color: - určuje barvu textu background-color: - určuje barvu pozadí. Hodnoty BARVA, TRANSPARENT background-image: - obrázek na pozadí. Hodnoty url, none. background-repeat: - způsob vyskládání dlaždic obrázku na plochu. background-attachment: určuje fixování obrázku. Rolvání obrázku s textem nebo ukotvení obrázku na jednom místě. Hodnoty SCROLL, FIX. background-position: - určuje přesnou pozici obrázku. Vlastnosti textu word-spacing: - určuje mezeru mezi slovy. Hodnoty jsou NORMAL, délka. letter-spacing: - určuje mezeru mezi písmeny. Hodnoty NORMAL, délka. text-decoration: - určuje další efekty na písmu. Hodnoty jsou NONE, UNDERLINE, OVERLINE, LINE-THROUGH, BLINK, vertical-align: určuje svislé zarovnání. Zarovnání se vztahuje k elementům v textu a to k jejich základně, středu, atd. text-transform: slouží k zadávání verzálek a mínusek. Možné hodnoty jsou CAPITALIZE, UPPERCASE, LOWERCASE, NONE. text-align: slouží k zarovnání textu v horizintále. Možné hodnoty jsou LEFT, RIGHT, CENTER, JUSTIFY. text-indent: slouží k odsazování textu. line-height: slouží k určení mezery mezi řádky Vlastnosti rámečku margin-top - určuje místo nad textem. margin-bottom - určuje místo pod textem. margin-left - určuje místo vlevo od textu. margin-right - určuje místo vpravo od textu. padding-top - řídí velikost nahoře. padding-bottom - řídí velikost dole. padding-left - řídí velikost vlevo. padding-right - řídí velikost vpravo. border-top-width - řídí tloušťku rámečku nad elementem. border-bottom-width - řídí tloušťku rámečku pod elementem. border-left-width - řídí tloušťku rámečku vlevo. border-right-width - řídí tloušťku rámečku vpravo. border-color: - určuje barvu rámečku a to nad, pod, vlevo a vpravo od elementu. border-style: určuje způsob vykreslení rámečku. Tzn, jaký typ čáry bude použit. Možné hodnoty jsou NONE, DOTTED, DASHED, SOLID, DOUBLE, GROOVE, RIDGE, INSET, OUTSET. border-top - vlastnosti pro horní stranu. border-right - vlsatnosti pro pravou stranu. border-bottom - vlastnosti pro spodek. border-left - vlastnosti pro levou stranu. Formátování elementů width: - šířka elementu. height: - výška elementu. float: vodorovné umístění elementu. clear: - zrušení plynulého obtékání. display: - zorbrazení elementu. white-spacing: - určuje prázdné místo. Možné hodnoty jsou normal, pre, nowrap. list-style-type: - slouží k formátovánín seznamu. Možné hodnoty jsou disc, circle,, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none. list-style-image: slouží k určení obrázku jako značky výčtu. list-style-position: slouží k odsazování. Možné hodnoty jsou inside, outside. Třídy a identifikátory class - tento parametr umožňuje pracovat s třídami. př. P.výrazný { font-weight: bolder } ve stránce <P class=výrazný>Text odstavce</P> V tagu P ovšem nedošlo k vůbec žádné změně. Tento tag byl poze rozšířen o třídu výrazný. Chci-li tedy použít obyčejný tag P normálně ho použiji. Třída výrazný je ale použitelná pouze u tagu P. Pokud bychom chtěli používat třídu i u ostatních tagů musela by definice vypadat jnásledovně: př. .výrazný { font-weight: bolder } ve stránce <H5 class=výrazný>Text</H5> <P class=výrazný>Text odstavce</P> <CITE class=výrazný>Text</CITE> ID - slouží obdobně jako třída - class. #znak{ ............} ve stránce <P id=znak> Text .... </P> pseudoelementy - jako pseudoelementy jsou označovány dvě nové typografické vlastnosti. Jsou to „ první řádek - first-line a první písmeno - first - letter. komentáře V definicích stylů lze použít komentáře a to ve tvaru - /* komentář */ Import Definice stylů nemusí být obsaženy přímo ve zdrojovém textu stránky, ale lze je importovat. př. <STYLE TYPE=„text/css„> @import url(soubor.css) </STYLE> dopředná kompatibilita - vzhledem k rychlému vývoji prostředků jako jsou CSS je zajištěno, že na parametry, které jsou prohlížeči neznámé, ať již z důvodu chybné syntaxe či příliš nového parametru, prohlížeč nijak nereaguje a řídí se pouze parametry, které jsou mu známé. Dále odkazuji na Internetové stránky: http://www.w3.org/style http://www.w3.org/TR/REC-CSS1 http://www.w3.org/TR/WD-positioning http://www.microsoft.com/workshop/author/css/css-f.htm http://www.microsoft.com/workshop/prog/ie4/new/newcss-f.htm http://developer.netscape.com/one/dynhtml/index.html