ÚVODEM


Jedním z kritérií hodnocení diplomové práce je kvalita formální úpravy předloženého dokumentu, která je závislá na přítomnosti předepsaných náležitostí a důsledném dodržování typografických pravidel sazby. Těmito pravidly je korigována sazba textu i celková úprava dokumentu z pravopisného, funkčního a také estetického hlediska. Pravopisná pravidla definují, kromě všeobecně známých, i takové aspekty zápisu textu, jako předepsané použití znamének interpunkce či přípustné tvary zkratek. Respektování funkčních pravidel je nutné pro zajištění použitelnosti dokumentu, především po stránce přehlednosti a čitelnosti textu. Estetická složka pravidel je reflexí typografické tradice a vkusu.

Tato publikace vznikla na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je určena studentům i učitelům – všem, kteří se na formální úpravě dokumentů diplomových prací podílejí nebo ji hodnotí. Nelze ji ovšem chápat jako závaznou normu, protože velkou část zde popisovaných pravidel lze uplatnit pouze při počítačové sazbě dokumentu prostřednictvím sázecího programu nebo dostatečně kvalitního textového editoru. Skrovné formátovací prostředky psacích strojů uplatňování většiny typografických pravidel prakticky znemožňují.

Následující text je členěn do čtyř kapitol. V první kapitole jsou vyjmenovány všechny požadované formální náležitosti dokumentu diplomové práce a popsány jejich vlastnosti. Druhá kapitola probírá rozvržení plochy stránky, čili vytvoření sazebního obrazce vymezením okrajů a sloupců stránky. Zabývá se též realizací záhlaví a paty, číslováním stránek, rozmístěním obrázků a svislým zarovnáváním obsahu stránky. Ve třetí kapitole jsou uvedena pravidla pro lámání odstavců a řádek textu, používání interpunkčních znamének a sazbu zvláštních prvků textu. Čtvrtá kapitola doporučuje vhodný formát pro základní text, zvýrazněná slova, titulky a další prvky sazby.

V oddílu Literatura, uvedeném za poslední kapitolou, cituji knižní publikace a normy, z nichž jsem při psaní těchto Pravidel vycházel. Další poučení v nich může nalézt i čtenář. Pro vyhledávání informací je k dispozici kromě knižního obsahu i podrobný pojmový rejstřík, uvedený na posledních stránkách.

Ke studiu těchto Pravidel nejsou potřebné žádné speciální předběžné znalosti. Předpokládám nicméně, že čtenář je obeznámen se základními typografickými pojmy a se základními postupy, používanými při počítačové sazbě dokumentů v textových editorech a sázecích programech.