Příloha 1

Seznam rezervovaných slov

Rezervovaná slova nemohou být použita jako identifikátory proměnných, funkcí, vlastností, metod nebo jmen objektů:

abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, debugger, default, delete, do, double, else, enum, export, extends, false, final, finally, float, for, function, goto, if, implements, import, in, instanceof, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try, typeof, var, void, volatile, while, with

Příloha 2

Seznam operátorů podle priority

Seznam operátorů začíná operátorem s nejvyšší prioritou a končí operátorem s nejnižší prioritou vyhodnocování ve výrazech:

Příloha 3

Bezpečnostní privilegia

Aby bylo možné vyzkoušet možnosti všech popisovaných vlastností objektů tvořících objektový model prohlížeče, je potřeba pro modifikaci hodnot některých vlastností nastavit změnu bezpečnostních privilegií. Bezpečnost JavaScriptu je velice obsáhlou kapitolou, kterou se vzhledem k rozsahu této práce nezabývám. Upozorňuji že následující informace jsou vytrženy z kontextu a uvádím je jen proto, aby bylo možno vyzkoušet práci s některými vlatnostmi!

Následující kód nastaví bezpečnostní privilegium, kód musí být umístěn v těle funkce, protože pouze kód následně prováděný v těle této funkce bude mít možnosti nastaveného privilegia:

netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege(
"označení_privilegia")

Seznam označení_privilegií

Příloha 4

Připojení programu JavaScriptu k HTML dokumentu

Zdrojový text programu JavaScriptu nemusí být nutně uložen společně s kódem HTML dokumentu v jednom souboru. Atribut SRC značky <SCRIPT> specifikuje cestu k souboru se zdrojovým textem JavaScriptového programu (doporučená přípona .js):

Obsah souboru Pozdrav.html:

<HTML>
<BODY>
<SCRIPT SRC="zdroj.js"></SCRIPT>
<BODY>
</HTML>

Obsah souboru Zdroj.js:

alert('Pozdrav ze souboru se zdrojovým textem')

Umístění výrazu JavaScriptu jako hodnoty atributu HTML značek

Výraz JavaScriptu lze umístit jako hodnotu libovolného atributu HTML značky. Výraz JavaScriptu má při takovém použití tvar:

&{ výraz_JavaScriptu };

například:

var promenna = 25

<HR WIDTH="&{promenna * 3};%">

Ukrytí programu JavaScriptu před prohlížečem nepodporujícím JavaScript

JavaScript rozeznává také značku počátku HTML poznámky “ <!— ”, se kterou nakládá jako se značkou jednořádkové poznámky JavaScriptu “ // ”. JavaScript sice nerozeznává značku konce HTML poznámky “ --> ”, ale tu lze umístit za značku jednořádkové poznámky JavaScriptu. Takovéto nakládání se značkami HTML poznámek lze využí pro ukrytí zdrojového textu JavaScriptu před prohlížeči, které nerozeznají značku <SCRIPT>:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
zdrojový text programu JavaScriptu

// -->
</SCRIPT>

Netscape Navigator ignoruje obsah značky <SCRIPT>, pokud nerozezná hodnotu atributu LANGUAGE, která specifikuje skriptovací jazyk a případně i jeho verzi (uvedena bezprostředně za slovem JavaScript:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
interpretováno jako program JavaScriptu verze 1.0

</SCRIPT>

nebo:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.3">
interpretováno jako program JavaScriptu verze 1.3

</SCRIPT>

To umožňuje psát JavaScriptové programy bez nebezpečí, že v prohlížeči, který nezná určitou verzi JavaScriptu dojde k chybě při provádění programu této verze jazyka.

Příloha 5

Seznam jmen ovladačů událostí

Seznam obsahuje jména ovladačů všech událostí podporovaných JavaScriptem 1.3, za jménem ovladače události následuje vždy seznam objektů, které příslušnou událost implicitně generují.

Již v JavaScriptu 1.2 byla do řady objektů tvořících objektový model prohlížeče vložena metoda captureEvents, která umožňuje uživateli explicitně nastavit objekt tak, aby zachytával další události, které tento objekt implicitně nezachytává.

Událost mousemove není implicitně zachytávána žádným objektem, například objektu window lze nařídit, aby zachytával tuto událost:

window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)

Parametrem metody captureEvents je vlastnost objektu event představující určitou událost, tvaru: Event., za kterým následuje velkými písmeny vyjádřený název události, například Event.MOUSEOVER.

Zpět