Objektový model prohlížeče

Aby bylo možné pomocí JavaScriptu ovládat chování prohlížeče a vzhled HTML dokumentu, je definován takzvaný objektový model prohlížeče, několik automaticky tvořených objektů, obsahujících informace popisující stav prohlížeče a zobrazovaných HTML dokumentů. Objekty, které jsou součástí objektového modelu prohlížeče obsahují často vlastnosti, jejichž hodnotami jsou odkazy na další objekty a vytvářejí tak dosti složitou hierarchii, pomocí níž lze přistupovat v JavaScriptu k jakémukoli objektu.

Některé vlastnosti objektů tvořících objektový model prohlížeče jsou pouze pro čtení (označeny /ro/ na konci popisu vlastnosti), použití některých metod a změna hodnot některých vlastností objektů je z bezpečnostních důvodů možná pouze po přidělení určitých privilegií části kódu JavaScriptu (označeno na konci popisu vlastnosti, viz. Příloha 3).

Objekt window

Objekty window reprezentují okna prohlížeče a jejich případné rámy. Při natažení HTML dokumentu do prohlížeče jsou automaticky vytvořeny všechny objekty popisující otevřená okna a rámy oken. Všechny automaticky vytvořené objekty window jsou vzájemně propojeny pomocí odkazů a tvoří opět jakousi hierarchii objeků window uvnitř hierarchie objektů objektového modelu prohlížeče. Hlavní okno prohlížeče je přístupné přes identifikátor window, pokud však přistupujeme k vlastnostem nebo metodám hlavního okna, je použití identifikátoru window nepovinné.

Vlastnosti objektů window

<INPUT TYPE = "button" VALUE = "Tlačítko"
onMouseOver = "window.status = this.value"
onMouseOut = "window.status = window.defaultStatus">
<!-- při posunu kurzoru myši nad tlačítko program zobrazí "Tlačítko" na stavové řádce -->

var Prvni_ram_hlavniho_okna = window.frames[0]

var Vyska_obsahu_okna = window.innerHeight

var Sirka_obsahu_okna = window.innerWidth

var Pocet_ramu = window.length

var URL_natazene_stranky = window.location

var Celkova_vyska_okna = window.outerHeight

var X_prvniho_bodu = window.pageXOffset

var X_souradnice = window.screenX

window.status = "Zdravím všechny příznivce!"

for(var i = 0; i < top.frames.length; i++) {

příkaz prováděný pro všechny rámy hlavního okna, na rámy se odkazujeme: top.frames[ i]
}

Metody objektů window

alert("Pozor! Došlo k chybě.")

var Kodovano = window.btoa('Tajná data…')
var Dekodovano = window.atob(Kodovano)

window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)

clearInterval(interval)
/* zruší akci naplánovanou časovačem interval */

clearTimeout(casovac)
/* zruší akci naplánovanou časovačem casovac */

self.close()
/* zavře atuální okno (self je nepovinné) */

if confirm('Přejete si provést akci?'){
seznam_příkazů_prováděné_akce

}

var Nalezeno = window.find("JavaScript", true, false)
/* program vrací true, je–li nalezeno slovo "JavaScript" v textu zobrazeném v okně prohlížeče */

nebo:

window.find()

window.forward()

window.handleEvent(Event.MOUSEMOVE)

window.moveBy(100, -10)
/* program posune okno prohlížeče o 100 pixelů doprava a 10 pixelů nahoru */

window.moveTo(100, 100)
/* program přesune okno prohlížeče na pozici 100 pixelů od horního i levého okraje zobrazovací plochy */

height = počet_pixelů
location [ = ( yes | no | 0 | 1 ) ]
menubar [ = ( yes | no | 0 | 1 ) ]
resizable [ = ( yes | no | 0 | 1 ) ]
scrollbars [ = ( yes | no | 0 | 1 ) ]
status [ = ( yes | no | 0 | 1 ) ]
toolbar [ = ( yes | no | 0 | 1 ) ]
width = počet_pixelů

Implicitně jsou hodnoty těchto parametrů nastaveny na no, pokud uvedeme pouze název parametru bez přiřazení hodnoty, nastavíme tím jeho vlastnost na yes:

var Nove_okenko = window.open("blank.html", "Nove",
"resizable, scrollbars, width=200, height=100")
/* program vytvoří okénko 200x100 pixelů s rolovacími lištami, myší lze měnit jeho velikost*/

var Jmeno = prompt("Zadejte své jméno", "John Doe")

window.releaseEvents(Event.MOUSEMOVE)

window.resizeBy(-100, -100)
/* program zmenší okno o 100 pixelů svisle i vodorovně, poloha levého horního rohu zůstane zachována */

window.resizeTo(600, 400)
/* program přesune pravý dolní roh na pozici 600 pixelů od levého okraje a 400 pixelů od horního okraje zobrazovací plochy */

window.routeEvent(Event.MOUSEMOVE)

window.scroll(0,100)
/* program posune obsah okna na pozici 100 pixelů od horního okraje */

window.scrollBy(0, 100)
/* program posune obsah okna o 100 pixelů směrem nahoru */

setInterval("alert('Uplynulo 15 vteřin!')", 15000)
/* program každých 15 vteřin zobrazí hlášení, identifikátor je ztracen a tuto akci nepůjde zrušit*/

var casovac = setTimeout("alert('Ahoj!')",3000)
/* program provede akci za 3 vteřiny, toto lze zrušit */

Události generované objekty window

function Vitej(){
alert("Vítejte v seanci prohlížeče!")
}

window.onfocus = Vitej
/* kdykoli zaměříme okno prohlížeče, zobrazí program zprávu */

Objekt document

Objekty document reprezentují obsah oken prohlížeče nebo vrstev, nejčastěji tedy HTML dokumenty nebo obrázky či prostý text. Objekt document tak nejčastěji reprezentuje použití HTML značky <BODY>.

Vlastnosti objektů document

document.alinkColor = "#0000FF"

document.anchors[0]
/* odkaz na první kotvu v dokumentu */

document.bgColor = "#FFFFF0"

var Odkazu = document.links.length
alert("Dokument obsahuje " + Odkazu + " odkazů.")
/* program zobrazí počet odkazů v dokumentu */

var Titulek = document.title

Metody objektů document

Metody objektů document umožňují dynamicky vytvářet obsah dokumentu zobrazeného v okně prohlížeče.

document.close()

document contextual(document.tags.H1,
document.tags.EM).color = "red"
/* cokoli bude psáno kurzívou a bude současně nadpisem 1.velikosti, bude psáno červenou barvou */

“text/html” – implicitní HTML formát
“text/plain” – prostý text, značky HTML se neinterpretují
“image/gif” – obrázek ve formátu GIF
“image/jpeg” – obrázek ve formátu JPEG
“image/x–bitmap” – obrázek ve formátu x–bitmap

Dalšími MIME–typy jsou identifikace formátů pro instalovaná rozšíření plug–in, která se pak starají o jejich interpretaci sama.

var Nove = window.open("","","height=200, width=400")

Nove.document.open("text/plain")
Nove.document.write(
"<A HREF='http://www.seznam.cz'>Seznam</A>")
Nove.document.close()
/* program otevře další okno prohlížeče, ale značky HTML interpretuje jen jako prostý text: text–plain */

Události objektů document

Vlastnost cookie

Vlastnost cookie je další vlastností objektů document. Jde o jednoduchou řetězcovou vlastnost, která však prohlížeči umožňuje ukládat na straně klienta data trvanlivým způsobem, odtud název cookie – sušenka. Vlastnost cookie umožňuje manipulovat s daty mezi jednotlivými WWW stránkami, CGI skript na straně serveru může hodnotu cookie číst i zapisovat. Mimo to, že systém cookie byl navržen pro programátory CGI, je možné s hodnotami cookie manipulovat programově také pomocí JavaScriptu. Veškerá manipulace v JavaScriptu tak probíhá pomocí čtení a zápisu řetěcové hodnoty vlastnosti document.cookie

Hodnota cookie má následující strukturu:

název=hodnota
[;EXPIRES=datum_GMT]
[;DOMAIN=název_domény]
[;PATH=cesta]
[;SECURE]

Základem cookie je její povinný název, a povinná hodnota cookie, takže nejjednodušší zápis cookie může vypadat takto:

document.cookie = "heslo=pejsek"

Takový zápis vytvoří pouze dočasnou cookie, jejíž hodnota bude ztracena při ukončení prohlížeče. Další částí řetězce cookie je část EXPIRES, která značí dobu platnosti cookie, která je udána jako časový okamžik vyjádřený formátem GMT (univerzální čas), k jehož získání je možné použít metodu toGMTString( ) objektu Date:

var vyprseni=new Date("December 31,2000")
document.cookie='heslo=pejsek;EXPIRES=' +
vyprseni.toGMTString()

Pokud je třeba některou cookie odstranit, lze znovu nastavit její hodnotu EXPIRES na některý okamžik v minulosti.

Část řetězce cookie obsahující slovo DOMAIN udává rozsah platnosti cookie. Zde je možné specifikovat internetovou doménu, odkud bude hodnota cookie viditelná:

… ;DOMAIN=moje.cz; …

Takto nastavená cookie bude viditelná na všech stránkách domény moje.cz, jejichž umístění v doméně odpovídá nastavení v části PATH.

Část řetězcové hodnoty cookie PATH pak stejně určuje pro které dokumenty bude hodnota cookie přístupná na základě umístění dokumentu v cestě ve webové doméně:

… ;PATH=/novinky; …

Nastavená hodnota cookie je viditelná pro dokumenty uložené v moje.cz/novinky, cookie platí do 31. 12. 2000, název cookie je heslo a hodnotou je pejsek.

Poslední částí řetězce cookie je slovo SECURE, které, pokud je uvedeno, určuje, že při komunikaci se serverem bude cookie přenášena zabezpečeným spojením, implicitně není tato možnost použita.

Objekt Location

Objekty Location reprezentují adresy dokumentů natažených do oken prohlížečů, objekty jsou přístupné pomocí vlastnosti location objektů window. Natažení dokumentu do okna prohlížeče způsobíme jednoduše přiřazením nové hodnoty do vlastnosti location daného okna:

window.location = "www.seznam.cz"

Vlastnosti objektů Location

Každá z vlastností objektů Location reprezentuje některou část URL.

<A NAME="kotva">text_označený_kotvou</A>
<SCRIPT>
window.location.hash="kotva"
</SCRIPT>
<!-- program přesune obsah okna tak aby byl zobrazen text označený kotvou kotva -->

<FORM>
<INPUT TYPE="text" NAME="cislo" VALUE="21">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Odešli!">
</FORM>
<SCRIPT>
document.write('Hodnota vlastnosti <B>search</B>: ' +
window.location.search)
</SCRIPT>
<!-- program zobrazí hodnotu odeslanou pomocí formuláře -->

Metody objektů Location

window.location.reload(true)

window.location.replace("http://www.seznam.cz")

Objekt History

Objekty History obsahují seznam adres dokumentů, které byly zobrazeny v daném okně. Historie obsazení okna dokumenty je přístupná přes vlastnost history příslušného objektu window, ve které je uložen odkaz na objekt History.

Vlastnosti objektu History

Metody objektu History

<INPUT TYPE="button" VALUE="Zpět"
onClick="History.back()">
<!-- tlačítko odpovídá tlačítku Zpět v prohlížeči -->

History.go("seznam")
/* metoda přejde na již navštívenou stránku, jejíž adresa obsahuje slovo seznam */

Objekt navigator, MimeType a Plugin

Jediný existující objekt navigator popisuje konfiguraci prohlížeče, je přístupný pomocí vlastnosti navigator objektu window.

Vlastnosti objektu navigator

var Prohlizec = navigator.appCodeName

var Jazyk = navigator.language

var Platforma = navigator.platform

Metody objektu navigator

var Java_povolena = navigator.javaEnabled()

var Taint_povoleno = taintEnabled()

Objekt MimeType

Objekt MimeType je objekt automaticky tvořený prohlížečem, popisující MIME typ (typ dat) rozpoznatelný prohlížečem. Objekty MimeType jsou dostupné pomocí pole mimeTypes, které je vlastností objektu navigator nebo Plugin.

Vlastnosti objektů MimeType

var Popis = navigator.mimeTypes[0].description

if(navigator.mimeTypes[0].enabledPlugin != null)
var Odpovedny_plugin =
navigator.mimeTypes[0].enabledPlugin.description
else
var Odpovedny_plugin = "Plug-in není instalován"
/* program uloží do proměnné Odpovedny_plugin název Plug-in instalovaného pro zobrazení prvního MIME-typu */

var Pripony = navigator.mimeTypes[0].suffixes

Objekt Plugin

Objekty Plugin jsou objekty automaticky tvořené prohlížečem, obsahující informace o rozšířeních instalovaných pro zpracování MIME typů. Objekt Plugin je zároveň pole odkazů na objekty MimeType, které rozšíření popisované příslušným objektem Plugin zpracovává.

Vlastnosti objektů Plugin

var Soubor = navigator.plugins[0].filename
/* do proměnné Soubor je uloženo jméno souboru s prvním Plug-in */

Objekt event

Objekty event jsou objekty automaticky tvořené prohlížečem kdykoli nastane událost JavaScriptu, příslušný objekt event pak obsahuje vlastnosti popisující onu událost. Odkaz na objekt event je předáván jako parametr funkce ovladače události:

function ovladac_udalosti(udalost) {
}

window.onclick = ovladac_udalosti

Vlastnosti objektů event

for(var i = 0; i<udalost.data.length; i++) {
akce s URL objektů
}

var Vyska_okna = udalost.height

var Funkcni_klavesy = udalost.modifiers

var Generoval = udalost.target

var Tlacitko_mysi = udalost.which

Objekt Form, Reset, Submit a Hidden

Objekty Form reprezentují formuláře v HTML dokumentu vytvořené značkami <FORM...> a </FORM>, které jsou základním způsobem komunikace mezi klientem, u kterého je formulář zobrazen, a serverem. Formulář může obsahovat různé komunikační elementy: Button, Checkbox, fileUpload, Hidden, Password, Radio, Reset, Select, Submit, Text a Textarea pro zadávání dat do formuláře. Odeslání dat z formuláře na server je provedeno pomocí volání metody submit nad formulářem. Objekty Form jsou v JavaScriptu dostupné více způsoby:

document.jméno_formuláře

document.forms[číselný_index]
document.forms[řetězcový_výraz]

Dostupnost ovládacích prvků formuláře

document.formulář.jméno_elementu

document.formulář.elements[číselný_výraz]
document.formulář.elements[řetězcový_výraz]

Vlastnosti objektů Form

var CGI_skript = formulář.action

<FORM NAME="formular">
<INPUT TYPE="text" NAME="textik" VALUE="Ahoj!">
<INPUT TYPE="button" NAME="knoflik" VALUE="Klikni!">
</FORM>

<SCRIPT>
document.formular.elements[0].value = "Nazdar!"
var Jmeno_tlacitka = document.formular.elements[1].name
</SCRIPT>
<!-- program změní popisek prvního tlačítka na "Nazdar!" a do proměnné Jmeno_tlacitka vloží hodnotu popisku druhého tlačítka
-->

document.formulář.length ==
document.formulář.elements.length

Metody objektů Form

<INPUT TYPE="button" VALUE="Odeslat data"
onClick="document.formular.submit()">
<!-- takto vytvoříme z normálního tlačítka umístěného ve formuláři odesílací tlačítko -->

Události generované objekty Form

Objekty Reset, Submit, Hidden a FileUpload

Objekty Reset, Submit, FileUpload a Hidden jsou formulářové elementy přístupné jako automaticky přidávané prvky pole elements formuláře.

Vlastnosti objektů Reset, Submit, Hidden a FileUpload

Metody objektů Reset, Submit a FileUpload

Události generované objekty Reset, Submit a FileUpload

Objekt Button

Objekty Button reprezentují tlačítka ve formulářích v HTML dokumentu vytvořená pomocí značek <INPUT TYPE=“button” ...>. Odkaz na objekt Button reprezentující tlačítko je automaticky přidán do pole elements, které je vlastností příslušného formuláře.

Vlastnosti objektů Button

Metody objektů Button

document.formulář.tlačítko.click()

Události generované objekty Button

function kliknuti() {
alert("Někdo stisknul tlačítko!")
}

<FORM NAME="formular">
<INPUT TYPE = "button" NAME="tlacitko" VALUE="Tlačítko">
</FORM>
<SCRIPT>
document.formular.tlacitko.onclick = kliknuti
document.formular.tlacitko.click()
</SCRIPT>

Objekt Checkbox

Objekty Checkbox reprezentují zaškrtávací políčka ve formulářích v HTML dokumentu vytvořená pomocí značky <INPUT TYPE=“checkbox” ...>. Odkaz na objekt Checkbox je automaticky přidán do pole elements, které je vlastností příslušného formuláře.

Vlastnosti objektů Checkbox

var Zaskrtnut = document.formulář.zaškrtávač.checked

var Jmeno_formulare = document.formulář.zaškrtávač.form

Metody objektů Checkbox

document.formulář.zaškrtávač.focus()

Události generované objekty Checkbox

Objekt Radio

Objekty Radio reprezentují přepínače ve formulářích HTML dokumentu vytvořené pomocí značek <INPUT TYPE=“radio”...>. Odkaz na objekt Radio je automaticky vložen do pole elements, které je vlastností příslušného formuláře, odkaz je ve skutečnosti pole objektů Radio, kde lze k jednotlivým objektům přistupovat pomocí číselného indexu, protože radiotlačítka vždy tvoří skupinu (stejná hodnota atributu NAME):

document.formulář.skupina_radiotlačítek[index]

Vlastnosti objektů Radio

var Vybrano = document.formulář.radiotlačítko[0].checked

var Jmeno = document.formulář.radiotlačítko[0].name

Metody objektů Radio

document.formulář.radiotlačítko[0].click()

Události generované objekty Radio

Objekty Select a Option

Objekty Select a Option reprezentují výběrová pole a volby ve formulářích v HTML dokumentu vytvořená značkami <SELECT…> a <OPTION…>. Odkaz na objekty Select a Option je automaticky uložen do pole elements příslušného formuláře. Objekty Option (jednotlivé volby objektů Select) lze také tvořit dynamicky pomocí konstruktoru Option:

Option([text[, hodnota[, defaultSelected[, selected]]]])

například:

var Nova_volba = new Option("Jablko", 1)

Vlastnosti objektů Select

var Počet_voleb = document.formulář.výběr.length

var Text_druhe_polozky =
document.formulář.výběr.options[1].text
/* proměnná obsahuje text 2. položky výběru */

var Index_vybrane_polozky =
document.formulář.výběr.selectedIndex

Vlastnosti objektů Option

Metody objektů Select

Události generované objekty Select

Objekty Text, Textarea a Password

Objekty Text, Textarea a Password reprezentují vstupní elementy formuláře textová řádka, textové pole a heslo, vytvořené značkami <INPUT TYPE=”text”>, <TEXTAREA> a <INPUT TYPE=“password”>. Objekty Text, Textarea a Password umožňují vkládání textu (text je u objektů Password zobrazován jako řada hvězdiček). Odkazy na objekty Text, Textarea a Password jsou automaticky ukládány do pole elements příslušného formuláře.

Vlastnosti objektů Text, Textarea a Password

Metody objektů Text, Textarea a Password

Události generované objekty Text, Textarea a Password

Objekt Link a Anchor

Objekty Link reprezentují odkazy na jiné dokumenty HTML, v dokumentu definované značkami <A HREF=”…”…> a </A>. Objekty Link jsou dostupné pomocí pole odkazů na objekty Link, které je vlastností objektu document:

document.links[číselný_výraz]

Vlastnosti objektů Link

document.write("Odkaz na " + document.links[1].text +
" má souřadnice [" + document.links[1].x + ", " +
document.links[1].y + "].")
/* program zobrazí jméno odkazu a jeho souřadnice v pixelech vůči levému hornímu rohu okna prohlížeče */

Metody objektů Link

Události generované objekty Link

Objekt Anchor

Objekty Anchor reprezentují kotvy v HTML dokumentu vytvořené značkou <A> nebo pomocí JavaScriptové metody String.anchor( ), objekty Anchor jsou dostupné jako položky pole document.anchors (současně i document.links, jsou–li zároveň odkazy). Položky pole anchors lze ndexovat číslem nebo řetězcem obsahujícím jméno kotvy:

document.anchors[číselný_výraz]
document.anchors[řetězcový_výraz]

Vlastnosti objektů Anchor

Objekt Image

Objekty Image reprezentují obrázky umístěné do stránky značkami <IMG…> a jsou dostupné několika způsoby:

document.jméno_obrázku

document.images[řetězcový_výraz]
document.images[číselný_výraz]

Vlastnosti objektů Image

var Natazen = document.obrazek.complete

document.obrazek.src = "obrazek.jpg"

Metody objektů Image

Objekt Image je možno vytvořit také voláním konstruktoru Image, jehož parametry jsou rozměry obrázku:

var Obrazek = new Image(100, 100)
Obrazek.src = "obrazek.jpg"

Takový obrázek není sice možné zobrazit na stránce a nelze s ním provádět žádné operace, ale vytvořením objektu Image je umístěn patřičný grafický soubor do cache paměti prohlížeče a pokud je pak tentýž obrázek zobrazován pomocí značky <IMG> v HTML dokumentu, není třeba grafický soubor přenášet znovu po síti.

Události generované objekty Image

Objekt Style

Objekty Style reprezentují styl zobrazení prvků HTML zapisovaný pomocí JavaScriptové syntaxe jako hierarchie objektů Style, namísto speciální syntaxe kaskádových stylů (CSS). Objekty Style jsou dostupné jako prvky polí classes, ids a tags objektu document:

document.tags.H1.color = "red"

Jakákoli značka HTML tvoří v takovém zápisu objekt Style, jehož vlastnosti obsahují hodnoty popisující styl zobrazení příslušné značky. JavaScriptový zápis definice kaskádových stylů je možné vložit kromě značky <SCRIPT> i do značky <STYLE TYPE=“text/javascript”>:

<STYLE TYPE = "text/javascript">
document.tags.P.fontSize = "18pt"
document.tags.P.backgroundColor = "#C0C0C0"
document.tags.P.borderStyle = "outset"
document.tags.P.borderWidths(50,50,50,50)
</STYLE>

<P>Toto je text odstavce</P>

Objekty Style jsou přístupné také pomocí polí objektů Style, které jsou obsahem vlastností classes a ids objektu document. Styly zobrazení nastavené pomocí document.classes jsou pak použity v HTML značkách hodnotou jejichž atributu CLASS je jméno příslušné třídy stylů, styly nastavené pomocí document.ids pak tvoří výjimky z těchto tříd stylů (HTML prvky s atributem ID):

<STYLE TYPE="text/javascript">
document.classes.Ruzova.P.color = "pink"
document.ids.Specialni.fontSize = "18pt"
</STYLE>

<P CLASS="Ruzova">Růžový text odstavce</P>
<P CLASS="Ruzova" ID="Specialni">Velký růžový text odstavce</P>

Definice stylů nemusí být, stejně jako zdrojový text JavaScriptu, uložena v jednom souboru s HTML dokumentem:

<LINK REL="STYLESHEET" HREF="definice.css"
TYPE="text/javascript">

<P CLASS="Ruzova">Růžový text odstavce
</P>
<P CLASS="Ruzova" ID="Specialni">Velký růžový text odstavce</P>

obsah souboru definice.css:

document.classes.Ruzova.P.color = "pink"
document.ids.Specialni.fontSize = "18pt"

Vlastnosti objektů Style

Metody objektů Style

document.tags.P.borderWidths(50,50,50,50)

Objekt Layer

Objekty Layer reprezentují vrstvy v HTML dokumentu vytvořené značkami <LAYER> nebo <ILAYER>. Objekty Layer tvoří vlastní hierarchii objektů. Každý objekt Layer obsahuje svůj vlastní objekt document, který má všechny své obvyklé vlastnosti a metody, včetně vlastnosti layers, která obsahuje odkazy na vrstvy – potomky této vrstvy.

Objekt Layer lze vytvořit také dynamicky pomocí JavaScriptu voláním konstruktoru Layer, jehož prvním parametrem je šířka nové vrstvy a druhým, nepovinným parametrem je odkaz na již existující vrstvu, které bude nová vrstva potomkem (vrstvy lze dynamicky vytvářet až po skončení načítání stránky):

var potomek = new Layer(200, rodic)

Odkazy na objekty Layer jsou dostupné více způsoby:

document.jméno_vrstvy

document.layers[pořadové_číslo_vrstvy]
document.layers["jméno_vrstvy"]

Příklad:

<LAYER ID="vrstva" TOP="100" LEFT="100"
WIDTH="100" HEIGHT="100" BGCOLOR="red">
</LAYER>

Vlastnosti objektů Layer

var Lezi_nad = vrstva.above

document.vrstva.background.src = "obrazek.jpg"

document.vrstva.bgColor = "green"

document.vrstva.clip.bottom = 150

document.vrstva.clip.height = 30

document.vrstva.clip.right = 150

document.vrstva.document.write("Ahoj!")

var x_na_strance = document.vrstva.pageX

var Rodic = document.vrstva.parentLayer

document.vrstva.siblingAbove.parentLayer

je ekvivalentní:

document.vrstva.parentLayer

document.vrstva.src = "stránka.html"

document.vrstva.visibility = "hide"

var Posunuti_x = document.vrstva.x

Metody objektů Layer

document.vrstva.load("zdroj.html", 150)

document.vrstva.moveAbove(jiná_vrstva)

document.vrstva.moveBy(10, 10)

document.vrstva.moveToAbsolute(150, 100)

document.vrstva.resizeBy(10, 10)

Události generované objekty Layer

Objekt Area

Objekty Area reprezentují oblasti citlivé na kliknutí či přejezd myši, tvořené v HTML dokumentu značkami <MAP…> a <AREA>. Pro každou citlivou oblast vytvořenou značkou <AREA> je automaticky vytvořen objekt Area dostupný pomocí pole document.links, které obsahuje odkazy na všechny objekty Link v dokumentu.

Vlastnosti a metody objektů Area

Objekty Area mají všechny vlastnosti a metody shodné s objekty Link.

Události generované objekty Area

Objekt Frame

Objekty Frame reprezentují rámy umístěné v okně prohlížeče vytvořené HTML značkami <FRAMESET> a <FRAME>. Rámy okna prohlížeče jsou však z pohledu objektového modelu prohlížeče zároveň objekty window. Objekty Frame (window) jsou dostupné pomocí pole frames, které je vlastností každého objektu window, objekty jsou dostupné přes číselný i řetězcový index vyjadřující jméno objektu (atribut NAME):

window.frames[číselný_výraz]
window.frames[řetězcový_výraz]

Objekt Applet

Objekty Applet jsou zvláštní objekty, protože implicitně nemají žádné vlastnosti ani metody, objekty Applet slouží pro spolupráci JavaScriptu s applety napsané v jazyce Java a objekty Applet tak dědí všechny veřejné vlastnosti a metody příslušného Java appletu, který v objektovém modelu prohlížeče reprezentují. Objekty Applet jsou dostupné přes odkazy uložené v poli ve vlastnosti document.applets, položky pole lze indexovat číselně nebo řetězcovým indexem vyjadřujícím jméno objektu (atribut NAME):

document.applets[číselný_výraz]
document.applets[řetězcový_výraz]

Zpět