Úvod

Internet, pojem, který se stal v celé společnosti doslova zaklínadlem. Internet – obrovský, všeobjímající a neprobádaný zdroj informací všeho druhu a významu. Slovo internet nejčastěji vyvolává představu spojenou s prohlížením webových stránek, není divu, vždyť webové stránky jsou nejvyužívanější službou internetu! S překotným rozmachem internetu a webových stránek lze pozorovat stejně překotný vývoj nástrojů pro všechny, kdo chtějí webové stránky nejen prohlížet, ale i vytvářet. Byli jsme svědky vzniku HTML, jazyka pro tvorbu webových stránek, jazyka, který dnes, ve čtvrté verzi, má spoustu možností jak vytvářené stránky obohatit o nejrůznější efekty a prvky tak, že bychom v roce 1989, době návrhu první specifikace jazyka HTML, jen těžko uvěřili, že se jedná o stále stejný vyjadřovací prostředek!

Psal se rok 1995. Firma Netscape Communications Corporation uvedla druhou verzi svého webového prohlížeče Netscape Navigator, která obsahovala první verzi jednoduchého objektově orientovaného programovacího jazyka, který nebude nikdy schopen konkurovat svými vyjadřovacími schopnostmi, ale bude unikátní svou schopností ovládat chování prohlížeče. V době návrhu se jazyk jmenoval LiveScript, přejmenován byl na JavaScript.

JavaScript se ukázal jako nesmírně užitečný nástroj pro vnesení dynamičnosti do statického světa webových HTML stránek a společnost Netscape Communications Corporation stále pokračuje ve vývoji jazyka, obohatila jej o mnoho nových vlastností a schopností.

JavaScript se tak od verze 1.0 obsažené v Netscape Navigatoru 2.0 dočkal řady vylepšení, ve dnešní verzi 1.3 je výkonnější a mocnější než kdykoli předtím!

Co je JavaScript

JavaScript je interpretovaný, multiplatformní programovací jazyk s jednoduchými objektově orientovanými schopnostmi, syntakticky podobný jazykům C nebo Java. JavaScript je programovací jazyk bez typové kontroly s účinnou automatickou konverzí operandů. Jádro jazyka JavaScript bylo přidáno do Netscape Navigatoru a obohaceno o objekty reprezentující okna a obsah oken prohlížeče. JavaScript tak umožňuje umístit proveditelný obsah přímo do těla HTML dokumentu, dokument tak může obsahovat programy, které komunikují s uživatelem, řídí chování prohlížeče a mohou dynamicky vytvářet obsah dokumentu.

JavaScript a jeho verze

JavaScript ve verzi 1.0, tak jak byl představen v Netscape Navigatoru 2.0, urazil dlouhou cestu vývoje. V Netscape Navigatoru 3.0 byla představena verze JavaScriptu 1.1, další verzí JavaScriptu byla verze 1.2 implementovaná v Netscape Navigatoru 4.0 až 4.05. Zatím poslední verzí JavaScriptu je verze 1.3, implementovaná v Netscape Navigatoru 4.06 až 4.7. Příští verze prohlížeče firmy Netscape Communications Corporation bude pravděpodobně obsahovat JavaScript verze 1.4.

Prohlížeč Internet Explorer firmy Microsoft schopný provozování programů JavaScriptu však neobsahuje implementaci JavaScriptu, namísto toho firma Microsoft vybavuje své prohlížeče implementací vlastního jazyka JScript a udržuje jeho vysokou kompatibilitu s novými verzemi JavaScriptu.

V této práci se zabývám jazykem JavaScript verze 1.3, obsaženým také v prohlížeči Netscape Navigator 4.7, zde upozorňuji, že některé rysy jazyka a některé vlastnosti nebo metody některých objektů nejsou implementovány ve starších verzích JavaScriptu nebo jazyku Jscript. Na tyto rozdíly ve své práci jinde neupozorňuji, případné zájemce o tyto informace odkazuji na oficiální dokumentaci jazyka JavaScript na stránkách firmy Netscape Communications Corporation, zároveň doporučuji použití právě prohlížeče Netscape Navigator 4.06 a vyšší, aby bylo možné seznámit se s novými rysy jazyka.

Psaní programů v JavaScriptu

JavaScript je programovacím jazykem citlivým na velikost písmen, je třeba přesně dodržovat velikost písmen v klíčových slovech nebo identifikátorech, proto je chybou například proměnnou deklarovanou jako promenna volat jinde jako Promenna nebo PROMENNA:

var promenna = 2
alert(Promenna) /* proměnná Promenna není definována! */

JavaScript ignoruje mezery, tabulátory a nové řádky vyskytující se mezi literály, operátory, identifikátory klíčových slov, proměnných, funkcí nebo objektů. To uživateli umožňuje přehledně členit zdojový text JavaScriptového programu.

Pokud je potřeba zapsat na jednu řádku více příkazů JavaScriptu, lze oddělit jednotlivé příkazy středníkem “ ; ”. Pokud je však uveden pouze jediný příkaz na řádce, umožňuje JavaScript středník neuvést, stejně tak za posledním příkazem na řádce.

Do zdrojového textu programu JavaScriptu je možné umístit libovolné poznámky. Veškerý text mezi značkou dvou lomítek “ // ” a koncem řádky je JavaScriptem považován za poznámku a ignorován. Pro uvedení víceřádkové poznámky lze použít počáteční značku lomítko, hvězdička “ /* ” a koncovou značku hvězdička, lomítko “ */ ”, přičemž veškerý text mezi těmito značkami je považován za poznámku a ignorován.

Umístění programu JavaScriptu do těla HTML dokumentu

JavaScriptový program je obvykle umístěn do těla stránky mezi značky <SCRIPT> a </SCRIPT> nebo jako posloupnost příkazů JavaScriptu v těle ovladače události. Program JavaScriptu by měl být označen pomocí atributu LANGUAGE značky <SCRIPT>:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  program v JavaScriptu
</SCRIPT>

a v těle ovladače události slovem javascript:

onClick="javascript: seznam_příkazů_JavaScriptu"

Prohlížeče Netscape Navigator a Internet Explorer však podporují jako implicitní skriptovací jazyk právě JavaScript a proto jsou atribut LANGUAGE i slovo javascript v těle ovladače pro JavaScript nepovinné.

Zpět