Historie VRMLPočátky jazyka VRML můžeme najít v místech, kde se rodily systémy
moderní prostorové grafiky,  totiž ve firmě Silicon Graphics, Inc. Její
programátoři navrhli koncem 80. let knihovnu pro práci s prostorovými
objekty, nazvanou Inventor. Byla vybudována jako nadstavba nad zná-
mou a úspěšnou grafickou knihovnu GL. Začátkem devadesátých let do-
šlo k inovaci - vznikla nová základní grafická knihovna s názvem OpenGL
a k ní nová aplikační knihovna OpenInventor. Právě formát, ve kterém se
do souborů zapisovala tělesa a scény pro knihovnu OpenInventor, se stal
základem jazyka VRML.

Za posledních několik let prodělal tento jazyk obrovský vývoj. Jeho dy-
namika zjevně souvisí s rychlým rozvojem Internetu, růstem výkonnosti
počítačů a voláním uživatelů po univerzálním prostředku pro popis pro-
storových dat určených pro zobrazování v reálném čase.

Jednotlivé kroky vývoje jazyka VRML:
Na podzim roku 1995 definuje firma Silicon Graphics formát VRML 1.0, který je rozšířením formátu OpenInventor o možnosti využívání prosto- rových dat ze sítě Internet, konkrétně prostředí WWW.
Současně se vznikem VRML 1.0 je založena nezávislá skupina programá- torů a návrhářů, nazvaná VAG (Vrml Architecture Group).
V dubnu 1996 je vzbrána z osmi různých návrhů společná specifikace fi- rem Silicon Graphics a Sony, která se stává základem jazyka VRML 2.0.
Z neformální skupiny VAG se stává oficiální sdružení VRML Consortium, Inc., které zahuje spolupráci s mezinárodní standardizační organizací ISO na vzniku VRML v podobě mezinárodní normy.
Koncem roku 1997 je jazyk VRML oficiálně přijat za standard ISO s ozna- čením: ISO/IEC 14772-1:1997
zpět na úvodní