2/3

Binární operátory

Rozeznáváme operátory pro:
+ sčítání
- odčítání
* násobení
/ reálné dělení
div celočíselné dělení
% dělení modulo (tj. zbytek po celočíselném dělení např. 10%3 je 1)


Přiřazovací operátory

Přiřazovací operátory jsou určeny k nastavení hodnoty proměnných. Základním přiřazovacím operátorem je “=“, jedná se o přiřazení, nikoli o rovnost, která se značí “= =“).
Přiřazovací operátor bývá často kombinován s aritmetickými operátory a operátory pro práci s řetězci. Důvodem bývá jednodušší a kratší zápis výrazu:

Tabulka rozšířených přiřazovacích operátorů:

Rozšířené přiřazovací operátory
operátor příklad ekvivalentní zápis
+= a += b a = a + b
-= a -= b a = a - b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b
div= a div= b a = a div b
%= a %= b a = a % b
|= a |= b a = a | b
^= a ^= b a = a ^ b
&= a &= b a = a & b
>>= a>>=b a = a >> b
<<= a<<=b a = a<<b
>>>= a>>>=b a = a >>> b