1/3
Direktiva (pragma)

Direktiva se zapisují před funkce a jsou označeny klíčovým slovem use a uvedením dalších specifických parametrů. Využívají se ve třech případech. Jedná se o přístup k funkcím v externím zdrojovém souboru, kontrolu přístupu a o meta informace.

Externí kompilační jednotka

Určité aplikace mohou využívat oddělené skripty, které již byli individuálně a nezávisle zkompilovány. Jednotka může tyto funkce volat pomocí direktiv (ukazatele na jiné zdroje, které budou užívány). Soubor může přistoupit na adresu specifikovanou názvem souboru a jeho URL pragma musí být užita, pokud voláme externí funkce.
Zápisem use URL direktiva specifikujeme umístění (URL) externího zdroje s WMLScriptem a přidělíme mu místní jméno. Toto jméno může být používáno uvnitř deklarace funkce k vytvoření externího volání funkce.


Prohlédněme si následující příklad:
use url DocJS "http://www.docjavascript.com/mylibs/mywmlscript"
function divide(nom, denom) {
if (denom == 0) return invalid;
return DocJS#mydiv(nom, denom);
}


Chování tohoto příkladu je následovné:
· Pragma stanovuje url k dalšímu WMLScriptu. Use url direktiva specifikuje umístění externí zkompilovaného souboru, v našem případě je cesta k souboru „http://www.docjavascript.com/mylibs/mywmlscript“. Jestiže není udána přípona souboru, program bude hledat příponu .wmlsc .
· Funkce zavolá jednotku s tímto url.Jakmile je soubor naleznut, volání funkce “DocJS#mydiv()“ spustí nahrává-ní externího souboru http://www.docjavascript.com/mylibs/mywmlscript.wmlsc. Direktiva má své vlastní jméno (DocJS), které musí být jedinečné uvnitř zdrojového souboru..
· Obsah je prověřen a daná funkce se vykoná.