2/5

Typy proměnných

V kapitole o deklaraci proměnných jsem již zmínil, že WMLScript má specifikovaný pouze typ var a vnitřně užívá různé datové typy. Některé z datových typů mají své příslušné knihovny funkcí, jenž velmi usnadňují práci s daty. Tyto funkce jsou volány pomocí jména knihovny, tečky a názvu dané funkce.

V následujících bodech jsem podrobně popsal jednotlivé datové typy:
Ř Logický typ a jeho konstanty
- pro logický typ se používá typ boolean o dané velikosti jednoho bitu. Typ boolean může nabývat pouze dvou hodnot, které jsou reprezentovány logickými konstantami true ( má hodnotu 1) a false ( má hodnotu 0).

Celočíselný typ integer

Velikost integeru je 32 bitů. Minimum a maximum můžeme zjistit pomocí knihovní funkce “Lang.minInt()“ a “Lang.maxInt()“. Celočíselné konstanty mohou být zapsány ve třech číselných soustavách:

Příklad:
var x = 86;
var y = 0126; // v osmičkové soustavě
var z = 0x56; // v šestnáctkové soustavě

Reálný datový typ (floating-point)

velikost je stejná jako u integeru 32 bitu. Minimum a maximum můžeme opět zjistit pomocí zápisů funkcí Float.minFloat() a Float.maxFloat(). Reálné konstanty se tvoří podle běžných zvyklostí. Mohou začínat a končit desetinou tečkou, obsahovat znaménka, exponenty atd.

Příklad:
var x = 99.7;
var y = .7 // stejně jako 0.7
var z = +10.; // stejně jako 10.00