Velice pěkné efekty lze dosáhnout použitím filtru Light. Ten umožňuje nad jeden element umístit až deset světelných zdrojů. Zdroje světla různým způsobem nasvěcují element a určují tak, která jeho část bude viditelná. IE 4.0 podporuje tři druhy zdrojů světla: rovnoměrný (Ambient), bodový (Point) a kuželový (Cone). Zdroje světla nelze definovat přímo jako parametry filtru, musí se přidat až přímo ve skriptu voláním metody addAmbient, addCone nebo addPoint. Nejjednoduší je přidání rovnoměrného zdroje světla: addAmbient(R, G, B, intenzita) Parametry R, G a B určují intenzitu základních složek barvy světla. Mohou nabývat hodnot od 0 do 255. Celková intenzita světelného zdroje je určena pomocí posledního celočíselného parametru. K přidání kuželového zdroje světla potřebujeme zadat více parametrů: addCone(x1, y1, z1, x2, x2, R, G, B, intenzita, úhel) Souřadnice (x1, y1, z1) udávají prostorové souřadnice zdroje světla, který svítí do bodu (x2, y2, 0). úhel určuje vrcholový úhel vrhnutého kuželu světla. Ostatní parametry mají stejný význam jako u rovnoměrného zdroje světla. Přidání bodového zdroje světla je velmi jednoduché: addPoint(x, y, z, R, G, B, intenzita) Po přidání světel můžeme měnit jejich polohu pomocí metody moveLight a vytvořit tak vskutku působivé efekty: moveLight(číslo_světla, x, y, z, true) Světla v jednom filtru jsou číslována od nuly podle pořadí v jakém byla přidána. Praktické použití zdrojů světla si ukážeme na malé ukázce. Vytvoříme stránku s nápisem. Nápis bude částečně viditelný (díky zdroji rovnoměrného světla) a bude přes něj jezdit kužel světla, který vždy zviditelní osvětlenou část nápisu.
Dynamické HTML