Tato ukázka je pro předvedení možností dynamického HTML přímo typická. Nahraje se stránka, které obsahuje několik zpráv, ale zobrazí se pouze jejich nadpisy. Samotný text zpráv bude skryt nastavením vlastnosti display na hodnotu none. Celá zpráva se zobrazí až po najetí myší na jeho název. Navíc se nadpis zobrazené zprávy barevně zvýrazní. Podobný mechanismus můžeme použít i pro několikaúrovňové seznamy, které umožníme postupně rozbalovat do nižších úrovní. Všimněme si, že jednotlivé zprávy jsou obsaženy v elementu DIV, aby pro ně šlo nastavit společné reagování na události. Na ukázce je rovněž vidět, jaké úspory přináší používání funkcí a jejich parametrizování. Definovali jsme dvě funkce -- Display() a Undisplay(). Obě jako parametr očekávají číslo zprávy. Display() zobrazí obsah zprávy a zvýrazní její nadpis. Nadpisy musí mít rovněž přiřazeny správné ID. Undisplay() se volá po opuštění elementu myší a text zprávy schová a barvu nadpisu nastaví zpět na černou.
Myší najeďte nad titulek zprávy, kterou si chcete přečíst.

Barvoslepost

Freedom Of Choice

SQW 2.0