INSTRUKCE K PŘEDZÁPISU a ZÁPISU

1. Přihlaste se do IS STAG přes webový portál https://wstag.jcu.cz/portal/home

Vyplňte uživatelské jméno a heslo
Pokud neznáte své uživatelské jméno, vyhledejte si ho na adrese
            https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr

Heslo, pokud jste si ho neměnili, je tvořeno z druhého písmena vašeho křestního jména (bez diakritiky), z druhého písmena vašeho příjmení (bez diakritiky) a z posledních šesti číslic vašeho rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké.

Příklad: Jmenujete-li se Sára Nováková a vaše rodné číslo je 123456/7890, pak vaše heslo pro první přihlášení bude Ao567890.

2. V hlavním menu vyberte (klikněte) položku Moje studium

3. Nyní je třeba provést rozhodnutí, zda použijete kroužkový či klasický předzápis.

KROUŽKOVÝ PŘEDZÁPIS

4. V levém menu vyberte položku Kroužkový předzápis.

5. Vedle nápisu Provést zápis kroužku rozbalte příslušný seznam a vyberte kód kroužku.

6. Klikněte na tlačítko Provést zápis kroužku. Tímto jediným kliknutím jste si zapsali všechny rozvrhové akce kroužku

7. Pokud se nepodařilo zapsat některou z akcí kroužku z důvodů vyčerpané kapacity, systém vás upozorní. Tuto situaci je možné řešit dvěma způsoby:

8. Pokud se nepodařilo zapsat některou z akcí kroužku z jiného důvodu, obraťte se na rozvrhářku PF

9. Nezapomeňte si zkontrolovat, zda máte skutečně zapsány všechny povinné předměty vašeho oboru - kroužek zpravidla obsahuje všechny povinné předměty daného oboru, ale v případech velkého množství paralelek některých předmětů tomu tak nemusí být

PŘEDZÁPIS

(klasický předzápis)

4. V levém menu vyberte položku Předzápis

5. Z výklopného seznamu Obor/Aprobace si vyberte si obor (aprobaci), jehož předměty si chcete rozvrhovat

Příklad: jste-li studentem kombinace AJ–Z, můžete si vybrat Společný základ, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání či Zeměpis jazyk se zaměřením na vzdělávání

6. V levém seznamu nyní uvidíte přehled všech bloků povinných předmětů A, povinně volitelných předmětů B i výběrových předmětů Cvyberte si blok předmětů, které chcete rozvrhovat

7. V pravém seznamu vidíte přehled všech předmětů patřících do daného bloku – u každého předmětu lze zjistit:

8. Druh rozvrhové akce

standardní – nasazená rozvrhová akce, jejíž výuka probíhá pravidelně v dané učebně a v konkrétním čase a jejíž rozvrh je v době termínu předzápisu již vytvořen.

aposteriorní – akce bez časoprostoru – v době předzápisu zatím nemá vytvořenu rozvrhovou akci, ale po doplnění potřebných informací ze strany kateder, vyučujících a synchronizaci rozvrhu s jinými fakultami rozvrhována bude, nebo akce, jejíž výuka probíhá nepravidelně, jednorázově, bez určení učebny (praxe, exkurze, kurzy, výuka kombinované formy studia apod.)

9. Zápis (odzápis) předmětu se provádí kliknutím na zkratku příslušného předmětu – zapište si veškeré rozvrhové akce, které danému předmětu příslušejí tj.

má-li předmět přednášku, zapište si přednášku, je-li výběr ze dvou či více přednášek, zapište si právě jednu. Dle požadavků vyučujících může být přednáška rozdělena na dvě rozvrhové akce, které jsou ovšem seskupeny, takže se vám zapíšou automaticky jako jeden celek (pokud se tak nestane, předmět by měl mít např. 4 hodiny a zapsali jste si jen 2 a víc vám STAG nepovolí, nahlaste tuto chybu rozvrhářce PF

má-li předmět cvičení (seminář), zapište si cvičení (seminář), v případě nabídky více cvičení si vyberte jedno z nabízených, na němž je dosud volná kapacita. Výběr proveďte pokud možno nekolizně.

Výběr potvrďte stiskem tlačítka Uložit změny.

10. Existuje-li k vámi vybranému předmětu pouze aposteriorní akce, je třeba ji zapsat, zapisujete si předmět jako celek (nevybíráte přednášky a cvičení)

11. Neexistuje-li k vámi vybranému předmětu žádná rozvrhová akce, nelze jej zapsat. Pokud se jedná o předmět patřící do vašeho plánu, obraťte se na garantující katedru.

12. Při vybírání jednotlivých cvičení (paralelek) věnujte pozornost poznámce u jednotlivé rozvrhované akce – může jít o důležité upozornění, že daná akce je určena pouze pro MUŽE či ŽENY (předměty KTVS) či místa, kde se akce odehrává.

Může jít také o pomocné označení rozvrhované skupiny studentů dané aprobace/oboru – tyto skupiny jsou nasazeny v rozvrhu předmětů dané aprobace/oboru proti sobě, takže je nanejvýš vhodné dodržovat při výběru stejnou skupinu či její část, jinak je pravděpodobné, že rozvrh bude kolizní.
Poznámka je pouze u některých akcí.
Poznámka označující skupinu platí vždy pro jednu konkrétní aprobaci, do jejíhož plánu předmět patří.

Příklad: v 1. ročníku NŠ cvičení KVV/KREP (Kresba) má celkem 4 paralelky označené 1. čtvrtina – 4. čtvrtina, zatímco cvičení KMA/ ZGEOP (Základy geometrie) má pouze 2 paralelky označené 1. polovina a 2. polovina. Pokud si zapíšete na „geometrii“ do skupiny s poznámkou 1. polovina, pak je vhodné vybrat na „kresbu“ pouze 1. nebo 2. čtvrtinu.

Příklad: v kombinaci M-TV existuje u některých tělovýchovných předmětů až 5 paralelek – 5 označených skupin, které je třeba hlídat, zatímco matematické paralelky označeny nejsou (a pokud by byly označeny, jejich číslování nesouvisí s těmi „tělovýchovnými“)

13. Váš aktuální rozvrh se zobrazuje v grafické či tabulkové podobě v dolní části stránky (použijte rolovací lišty k posunu obsahu stránky) – nyní lze provést vizuální kontrolu a odhalit případné kolize.
Vlevo od rozvrhu je zobrazen seznam aktuálně zapsaných předmětů, v němž je rovněž možné provádět úpravy již zapsaných akcí – zvolit např. jiné cvičení či celý zápis daného předmětu zrušit (někdy je nutné stisknout F5, aby se stránka aktuálně zobrazila).

14. Zápis předmětů – body 9 až 11 opakujte tak dlouho, dokud si nezapíšete v daném semestru všechny potřebné předměty – doporučuje se začít zápisem POVINNÝCH předmětů a předmětů CERTIFIKOVANÝCH programů (NŠ)

15. Je-li rozvrhová akce zablokována, nejde aktuálně dočasně zapsat, zápis bude možný v momentu odblokování

16. Chcete-li si zapsat předmět, který nevidíte ve svém studijním plánu, lze jej dohledat pomocí Vyhledat předmět – je třeba zadat zkratku katedru a zkratku předmětu (stačí zadat začátek zkratky a znak %).
Vyhledaný předmět si pak zapíšete stejným způsobem jako předměty ve vašem plánu.

17. Zrušení (změny) zapsaného předmětu se provádí stejným způsobem jako zápis – stačí zaškrtnuté akce odškrtnout (a event. vybrat jiné).

18. Není-li možné provést zápis předmětu z důvodů vyčerpané kapacity všech cvičení, a jde o povinný předmět, obraťte se přímo na garantující katedru.

19. Není-li možné provést zápis předmětu, protože předmět má nastavenu nulovou kapacitu a patří do vašeho studijního plánu (jde např. o předmět ze staršího studijního plánu), obraťte se rovněž na garantující katedru.

20. Není-li možné provést zápis předmětu z jiných důvodů, obraťte se emailem na rozvrhářku PF

21. Pokud se vám nepodaří sestavit nekolizní rozvrh – překrývají se semináře povinných předmětů – měli byste se pokusit znovu, jinak a lépe nakombinovat výběr jednotlivých povinných cvičení.

V čase zahájení předzápisu NEJSOU obvykle ještě NAROZVRHOVÁNY semináře předmětů společného základu - jejich rozvrh bude během zkouškového období resp. během prázdnin doplněn, dále bude provedena synchronizace rozvrhů PF a FF, takže může dojít ke změnám v časoprostoru některých akcí.

UPŘESŇUJÍCÍ ZÁPIS

(2. etapa zápisu)

22. Během upřesňujícího zápisu si projděte všechny vaše zapsané předměty a zjistěte, zda nejsou nově rozvrhovány – díky aktualizaci rozvrhu na základě změněných požadavků kateder a rozvrhování nových akcí a koordinaci rozvrhu s jinými fakultami se může stát, že původně nekolizní rozvrh je náhle kolizní a naopak.

23. V případě, že je na předmět nově vytvořena rozvrhová akce a chcete si daný předmět nechat zapsaný, musíte nejprve vymazat bezrozvrhový zápis předmětu, který jste si zapsal (a) při předzápisu.
Pak si zvolte standardním způsobem v nové rozvrhové akci přednášku a cvičení daného předmětu.

24. Je možné dozapsat si předměty, které v době předzápisu nebyly v nabídce.

25. Je možné zrušit zapsané kolidující povinně volitelné nebo výběrové předměty, či předměty, jejichž studium jste si rozmysleli.