Závěry konference „Užití počítačů ve výuce matematiky 2003“

 

 

Ve dnech 6.-8.listopadu 2003 se konala na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference „Užití počítačů ve výuce matematiky“. Pořadatelem byla katedra matematiky Pedagogické fakulty JU a Metodicko - pedagogická sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Na závěr konference byly vysloveny  následující závěry.

 

Účastníci konference

 

a)           Doporučují podporovat všechny snahy o vzájemnou informovanost všech tvůrců multimediálních textů, webových stránek apod., které se věnují matematice a její výuce, a zajišťovat jejich snadné zpřístupnění všem potenciálním uchazečům.

b)           Doporučují programovému výboru na  další konferenci obdobného typu zřídit metodickou sekci, která by učitelům na základních a středních školách poskytovala praktické metodické rady v ucelenější formě.

c)           Doporučují, aby v  připravovaných kurikulárních dokumentech MŠMT byla vyjádřena počítačová podpora výuky matematiky.

d)           Doporučují, aby nově vydávané učební texty a učebnice matematiky obsahovaly příklady na řešení úloh s využitím matematického softwaru, (MŠMT dává doložku schvalování učebnic).

e)           Doporučují Sekci státní informační politiky ve vzdělávání na MŠMT zohlednit závěry a doporučení konferencí obdobného typu při evaluaci konkrétních výukových programů v rámci E-gram. Domnívají se, že váha takového doporučení se rovná doporučení několika škol.

f)             Konstatují, že zařazení matematického softwaru na seznam  produktů doporučených MŠMT by mělo podléhat odborné recenzi a ne pouze doporučení několika škol. Zároveň doporučují zařazení celosvětově známých a široce používaných softwarů  (Derive, Maple, Mathematica) na zmíněný seznam.

g)           Konstatují, že konference svým tématem vhodně vyplnila mezeru na českém „konferenčním trhu“ a doporučují aby se konala pravidelně v dvouletém cyklu.

 

V Č. Budějovicích 21. listopadu 2003

 

Za programový  výbor

 

 

                                                                                               doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

                                                                                              vedoucí katedry matematiky PF JU