Eliza Rybska

Adam Mickiewicz University, Poznaň, Polsko

Doc. Eliza Rybska působí na Univerzitě Adama Mickiewicze, konkrétně na Faculty of Biology. Je zodpovědná za přípravu učitelů biologie a reflexi jejich praxí ve škole, zároveň je aktivně zapojena do dalšího profesního rozvoje učitelů z praxe. Byla Fulbrightovým stipendistou a získala zkušenosti z výuky v USA. Ve své odborné práci se věnuje analýze kreseb ve vztahu ke zkoumání kognitivních znalostí žáků, používá kresbu jako diagnostický nástroj pro posouzení osobních znalostí a představ žáků o různých organismech či přírodovědných jevech, ale i jako prostředek pro budování znalostí a grafického řešení přírodních problémů.

Doc. Eliza Rybska works at the Adam Mickiewicz University in Poznań, specifically, at the Faculty of Biology. She is responsible for training of biology preservice teachers and reflection of their practice at school, at the same time she is actively involved in the further professional development in-service teachers. She was a Fulbright scholar and gained experience teaching in the United States. In her professional work, she is focused on the analysis of drawings in relation to the exploration of the cognitive knowledge of students, using drawings as a diagnostic tool to assess students’ knowledge and ideas about various organisms or natural science phenomena, but also as a means of building knowledge and graphic solutions to natural phenomena and problems.