Koncept STEM v praktické výuce oborových předmětů

Praktický workshop vedený studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU) bude zaměřen na představení výukových aktivit implementujících koncept STEM do reálné výuky oborových předmětů (např. matematiky, zeměpisu, biologie, fyziky, technické výchovy, IT aj.). Workshop je určen pro učitele z praxe i studenty učitelství. Studenti PF JU prakticky představí, s využitím metod aktivizující výuky, své vlastní příklady využití konceptu STEM ve výuce.

Hlavní témata výukových aktivit představovaných v rámci workshopu

Poznejte Měsíc z různých úhlů pohledu

Bc. Veronika Rajtmajerová

Aktivita, která v sobě snoubí úkoly z biologie, zeměpisu i fyziky.

Biofyzikální štafeta

Bc. Veronika Pechová

Aktivita zaměřená na pohyb a práci s obrazovými materiály (rostliny, bezobratlí, obratlovci, látky). Tematické zaměření zeměpis, fyzika a matematika.

Online test ze STEM otázek

Bc. David Kafka

Na workshopu bude předveden online test s otázkami propojujícími jednotlivé oblasti STEM. Účastníci si individuálně test "zahrají", na bázi soutěže Bobřík si vyzkouší odpovídat na otázky interaktivně nebo výběrem správné odpovědi. Test poskytne správné odpovědi a vyhodnocení.

Co vlastně dělá meteorolog? Aneb pomozte Českému hydrometeorologickému ústavu změřit základní meteorologické prvky a zjistit jak všechny přístroje fungují?

Bc. Renata Uhlíková, Jaroslav Stach

Práce s historickými meteorologickými přístroji, vyzkoušíte si povinnosti meteorologa.

Domovní schůze v 19. století

Bc. Petra Kvěchová

Domovní schůze z 19. století je komunikační aktivita, jejímž cílem je žáky seznámit s významnými spisovateli z 19. století. Žáci dostanou indicie, které si ve skupině postupně čtou a vytahují z nich důležité informace, které doplňují do připraveného schématu. Aktivita pomáhá rozvíjet některé klíčové kompetence. Žák se naučí vyhledávat informace v textu, naslouchat druhým a vhodně na ně reagovat a spolupracovat ve skupině.

Evropské měny

Bc. Petra Kvěchová

Úkolem žáků je přiřadit evropskou měnu k vlajce a poté umístit na mapu Evropy. Žáci propojují znalosti z finanční matematiky a zeměpisu. Žáci mohou pracovat ve skupinách nebo samostatně. Pracují s pojmy Eurozóna, Evropská unie atd.

Aplikace MathCityMap a matematicko-zeměpisné hádanky

Bc. Hana Boublíková

Na tomto stanovišti bude zájemcům představena aplikace MathCityMap, která propojuje matematiku, zeměpis a technologie. Žáci si v ní mohou vyzkoušet orientaci v terénu, řešení matematických úloh v praxi a zároveň práci s technologiemi (telefony či tablety). Dále bude připravena ukázka několika matematicko-zeměpisných hádanek, které hravou formou přispívají k rozvoji logického myšlení žáků a zároveň se při jejich řešení žáci dozvědí různé zeměpisné zajímavosti. Zájemci si mohou úlohy z aplikace MathCityMap i matematickozeměpisné hádanky sami vyzkoušet.

Kulaté obyvatelstvo

Bc. Dominik Kiš

Cílem aktivity je zdokonalení žáků v míčových sportech a vývoj fyzické zdatnosti (rychlost a síla) společně s upevněním vědomostí z geografie sídel (počty obyvatel českých měst).

Planeta z přírody

Bc. Dominik Kiš

Cílem aktivity je pohyb žáků v přírodě, běh se změnami směru, dřepy, obratnost společně s prokázáním vědomostí z oblasti „Přírodní obraz Země“. Navíc si žáci upevňují dovednost práce s atlasem.