Martin Rusek

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. je vedoucím katedry chemie a didaktiky chemie PedF UK. Zabývá se didaktikou chemie s širším přesahem do didaktiky přírodovědných oborů (Science) a přípravou učitelů chemie. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na didakticko-chemické předměty, oborové a náslechové praxe směřující k formování profesního vidění studentů. Ve své odborné činnosti se věnuje výzkumu v oblasti kurikula (analýzy kurikula, analýzy učebnic), sledování úrovně kompetence k řešení problémů, optimalizací experimentálních činností v chemii a v neposlední řadě aktivizačními strategiemi řízení učební činnosti žáků.

Doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. is the head of the Department of Chemistry and Didactics of Chemistry of the Faculty of Education, Charles University. He deals with the didactics of chemistry with a wider overlap into the didactics of science subjects and the preparation of chemistry teachers. In his pedagogical activities, he focuses on didactic-chemical topics, teacher trainings aimed at shaping the professional vision of students. In his professional activities, he is engaged in research in the field of curriculum (curriculum analysis, textbook analysis), monitoring the level of problem-solving competence, optimizing experimental activities in chemistry, and, last but not least, and activating strategies for managing pupils' learning activities.