Potenciál informatiky pro STEM vzdělávání

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

V přednášce se nejprve budeme zabývat tím, co si pod STEM vzděláváním představit z pohledu obsahu a metod výuky, z pohledu organizace vyučování a cílů, které chceme dosáhnout. V druhé části se zaměříme na informatiku jako jednu ze STEM disciplín a ukážeme potenciál programování nebo robotiky pro výuku vzdělávacích cílů dalších přírodovědných předmětů, např. při propedeutice některých obtížných matematických pojmů nebo jako prostředí pro jejich aplikaci v dalších učících situacích. Součástí přednášky bude představení informatiky podle nové koncepce a její odlišení od použití digitálních technologií a od digitální gramotnosti.

The potential of informatics for STEM education

In the speech, we will first deal with what we imagine under STEM education from the point of view of content and teaching methods, the organization of education and main educational goals we want to achieve. In the second part, we will focus on informatics as one of the STEM disciplines and show the potential of programming or robotics for teaching the educational goals of other STEM subjects, e.g. during the propaedeutics of some difficult mathematical concepts or as an environment for their application in other learning situations. Part of the lecture will be spent to a presentation of informatics as aa educational area according to the new state concept and its differentiation from the use of digital technologies and from digital literacy.