Using drawings to understand students’ ideas and learn in STEM

doc. Eliza Rybska
Adam Mickiewicz University, Poznaň, Polsko

V rámci přednášky bude představeno využití kreseb jako diagnostického nástroje, který umožňuje náhled do znalostí žáků, ale i jejich subjektivnímu vnímání přírodovědných procesů a jevů. Právě v souvislosti se STEM vzděláváním má užití kreseb či schémat velký význam, jelikož grafické znázornění je pro žáky a studenty snadnější než slovní popis a zároveň dává prostor pro uplatnění jejich kreativity. Následnou analýzou kresby doplněnou rozhovorem se žáky lze získat velmi cenné informace o porozumění daným jevům.

Using drawings to understand student's ideas and learn in STEM

The lecture will introduce the use of drawings as a diagnostic tool that allows insight into the knowledge of students, but also their subjective perception of natural processes and phenomena. Especially in the context of STEM education, the use of drawings or diagrams is of great importance, as graphic representation is easier for pupils and students than verbal description and at the same time gives space for the application of their creativity. Subsequent analysis of the drawing accompanied by an interview with students can obtain very valuable information about the understanding of the given phenomena.