JČMF  

MATEMATIKA PRO VŠECHNY

  SUMA JČMF

Odborný realizační tým

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

řešitel projektu

Docent Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, autor více než 50 vědeckých prací, spoluautor 21 knih a encyklopedií, autor 14 vysokoškolských učebnic, spoluautor učebnic matematiky pro 6.-9. třídy ZŠ, výkonný redaktor časopisu Učitel matematiky. Dlouholetý místopředseda Jednoty Českých matematiky a fyziků a Společnosti pro dějiny věd a techniky, od roku 2009 předseda Společnosti učitelů matematiky. Vedoucí pracovní skupiny při MŠMT pro tvorbu Standardů z matematiky pro základní vzdělávání.

RNDr. Eva Zelendová

metodička projektu

Pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání, vedoucí oddělení pro kurikulum všeobecného vzdělávání, didaktik oboru Matematika a její aplikace. Dlouholetá gymnaziální učitelka, recenzentka mnoha středoškolských učebnic matematiky, metodička pracovní skupiny pro tvorbu Standardů z matematiky pro základní vzdělávání při MŠMT, autorka a spoluautorka řady metodických materiálů.

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

koordinátorka projektu

Docentka Katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Má dlouholetou středoškolskou učitelskou praxi, nyní již řadu let přednáší především didaktiku matematiky. Je autorkou desítek vědeckých a odborných prací a je spoluautorkou učebnic matematiky pro 6.-9. třídy ZŠ.

PhDr. Věra Olšáková

vedoucí autorského kolektivu pro 1. stupeň ZŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti. Dlouholetá aktivní členka JČMF, spoluautorka učebnic matematiky pro základní školy nakladatelství Prodos.

RNDr. Hana Lišková

vedoucí autorského kolektivu pro 2. stupeň ZŠ

Zástupkyně ředitele VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, kde vyučuje Metodiku matematických představ. Je organizátorkou řady celostátních akcí pro učitele, spoluautorkou učebnic pro ZŠ, mnoha didaktických materiálů a sbírek úloh.

Mgr. Ing. Miluše Hrubá

vedoucí autorského kolektivu pro gymnázia

Absolventka PřF UP a VŠE, dlouholetá učitelka gymnázia v Jevíčku.

Mgr. František Procházka

vedoucí autorského kolektivu pro SOŠ

Učitel SPŠS v Chrudimi, člen hlavního výboru JČMF a výboru Společnosti učitelů matematiky. Podílel se na tvorbě Standardů a testových úloh z matematiky pro střední odborné školy, Katalogu požadavků k maturitní zkoušce z matematiky, je koordinátorem tvorby nové řady učebnic matematiky pro střední odborné školy v nakladatelství Prometheus.

Mgr. Miroslav Staněk

vedoucí autorského kolektivu pro SOU

Učitel na SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích, člen výboru Společnosti učitelů matematiky, vedoucí skupiny SOU. Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky.

RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D.

autorka materiálů o využití výpočetní techniky

Učitelka na gymnáziu v Benešově, lektorka počítačových kurzů pro učitele i veřejnost, předsedkyně krajské komise MO a členka úlohové komise MO, autorka a spoluautorka čtyř učebnic a několika didaktických programů.

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

autorka textů z historie matematiky

Pracovnice Ústavu aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze.
Autorka desítek vědeckých prací a jedné monografie z historie matematiky.

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

autorka materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně.
Autorka řady prací, učebních textů a pomůcek pro žáky se specifickými poruchami.

 

   

 

administrace