Popis funkcí knihovny String

charAt(string, index)

Popis: funkce vrací řetězec o jednom znaku. Znak v daném řetězci na pozici indexu
Příklad:
var znak = String.charAt(„windows“, 3); // znak = „d“

compare(String1, String2)

Popis: funkce porovnává dva řetězce na základě číselného kódu každého znaku v řetězci Vrací 0, pokud jsou řetězce identické, 1 pokud první řetězec je větší než druhý. V opačném případě vrací -1.
Příklad:
var a = String.compare("world","world"); // a = 0
var b = String.compare("I","world"); // b = -1
var c = String.compare("kniha","kuba"); // c = 1

elementAt(string, index, separator)

Popis: funkce rozděluje řetězec na podřetězce podle daného separátoru a vrací podřetězec s daným indexem. Pokud je index větší než množství podřetězců, vrací se poslední řetězec.
Příklad:
var a = String.elementAt(„Nazdar Karle“, 0, „ „); // a = Nazdar
var b = String.elementAt(„Nazdar Karle“, 5, „ „); // b = Karle
elements(string, separator)
Popis: vrací počet výskytu daného separátoru v řetězci
Příklad: var a = String.elements(„Nazdar Karle“, „a“); // a = 3

find(string, substring)

Popis: funkce vrací první pozici daného podřetězce v řetězci. Pokud se podřetězec nevyskytuje vrátí funkce hodnotu -1.
Příklad:
var najdi = Sting.find(„okolo“, „kolo“); // najdi = 1

format(formatspec, value)

Popis: funkce konvertuje danou hodnotu na řetězec podle specifikovaných formátovacích pravidel. Formátovací specifikátor má následující úpravu: % [délka] [.přesnost] typ
· délka je celé kladné číslo určující minimální požadované délky. Na druhou stranu tento argument nikdy nezpůsobí zkrácení dané hodnoty. Pokud délka řetězce je větší než délka udaná argumentem, vypíše se celý řetězec (délka nemusí být udaná vůbec).
· přesnost udává nezáporné celé číslo, před kterým je tečka. Užívá se k nastavení přesnosti výstupní hodnoty. Zpracování závisí na zadaném typu.
- d udává minimální počet tištěných čísel. Pokud počet číslic je menší než udaná hodnota, funkce dorovná daný počet pomocí nul zleva. V případě přesáhnutí dané hodnoty je vypsán celý řetězec. Defaultní hodnota je nastavena na 1.
- f specifikuje množství číslic za desetinou čárkou. Defaultní hodnota je nastavena na 6 desetinných míst. Číslo se zaokrouhluje na odpovídající hodnotu. Pokud je hodnota 0, nebo je uvedená pouze tečka, desetinná čárka se nevypisuje.
- s vyjadřuje maximální počet znaků, které mohou být tištěny, implicitně je nastavena na všechny.
- typ je jediný argument, který musí být specifikován. Typ určuje, zda daná hodnota bude interpretována jako integer, floating-point, nebo string. Pokud hodnota argumentu je odlišná od typu argumentu, automaticky se konvertuje na daný typ. Podporované typy jsou d pro integer, f - floating-point a s pro řetězec. Řetězec je tisknut do daného znaku. Pokud je délka větší jak zadaná hodnota, potom se nadbytečné znaky ignorují.
Příklad:
var b = String.format("%4.3d", 32); // b = " 032"
var d = String.format("%3f", 10.1234); // d = "10.123"
var e = String.format("%2.2f", 2.3); // e = "2.30"

insertAt(string, substring, index, separator)

Popis: užívá se pro vložení řetězce do jiného řetězce. Parametry funkce jsou řetězec a podřetězec, separator určující členění řetězce a index před který se připojí podřetězec.
Příklad:
var a = String.insertAt("Vítej Karle","u nás",1," ");//Vítej u nás Karle

isEmpty(string)

Popis: funkce vrací booleanovskou hodnotu true pokud jde o prázdný řetězec jinak vrací false
Příklad:
var a = String.isEmpty(""); // a = true
var b = String.isEmpty("Hello world"); // b = false
var c = String.isEmpty(23.4); // c = false

length(string)

Popis: vrací délku řetězce
Příklad:
var a = String.length(""); // a = 0
var b = String.length("Hello world"); // a = 11

removeAt(string, index, separator)¨

Popis: funkce dělí řetězec na dané podřetězce podle separátoru a poté odsraní podřetězec s daným indexem. Pokud je index větší než počet podřetězců, vymaže se poslední podřetězec.
Příklad:
var a = String.removeAt("Dobry den!",0," "); // a = „Dobry“
var b = String.removeAt("Dobry den!",0,"o"); // b = „ bry den“

replace(string, oldstring, newstring)

Popis: funkce zamění, nahradí část řetězce novým řetězcem a vrátí výsledek
Příklad:
var a = String.replace("Lukas","Lu","To"); // a = „Tomas“

replaceAt(string, substring, index, separator)

Popis: funkce rozděluje řetězec na dané podřetězce podle separátoru a poté nahradí indexovaný podřetězec novým řetězcem
Příklad:
var a = String.replaceAt("Miluju tebe!","Maluju",0," "); // a = „Maluju tebe“

squeeze(string)

Popis: redukuje více bílých znaků za sebou na jeden a vrátí daný řetězec
Příklad:
var a = String.squeeze("Velky Rum \n\t"); // a = „Velky Rum „


subString(string, start, length)

Popis: vrací podřetězec specifikovaný indexem a délkou podřetězce
Příklad:
var a = String.subString("Petra",4,1); // a = Petr

toString(value)

Popis: vrací hodnotu typu string
Příklad:
var a = String.toString(66); // a = „66“

trim(string)

Popis: funkce odstraní bílé znaky před a za řetězcem
Příklad:
var a = String.trim(" atd. "); // a = „atd.“