JČMF  

MATEMATIKA PRO VŠECHNY

  SUMA JČMF
SKLÁDEJ A STŘÍHEJ ISKLÁDEJ A STŘÍHEJ IISMRK TROJÚHELNÍKOVÁ MOZAIKA „A“TROJÚHELNÍKOVÁ MOZAIKA „B“TROJÚHELNÍKOVÁ MOZAIKA „C“ZRCADLENÍČTVEREC NA KUSYMOZAIKAROZPADLÉ ČTVERCE VITRÁŽEBILIÁR 1 BILIÁR 2 TRIANGLE 2BRÁNASYMETRIE

TROJÚHELNÍKOVÁ MOZAIKA „B“

Intuitivní využití vět o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu) a osové souměrnosti. Předpokládané znalosti - shodnost a podobnost útvarů v rovině, osová souměrnost.

doba trvání prostředí obtížnost ICT forma práce
15

 
soubory: šablona pro učitele (pdf)     PL 1 (pdf)    

HistorieVyužití počítačůSpeciální vzdělávací potřeby

co zde najdete

Jednotlivé aktivity jsou pro snazší orientaci učitelů i žáků členěny podle svého primárního zaměření do několika základních tematických celků, které jsou následně ještě podrobněji rozděleny. Jestliže aktivita sdružuje několik úloh různého zaměření, je zařazena do kategorie Multiaktivita.

U každé aktivity kromě stručné charakteristiky lze nalézt:

  • předpokládanou dobu potřebnou k řešení
  • doporučené prostředí (třída, outdoorová aktivita)
  • obtížnost (1 - lehká, 2 - středně obtížná, 3 - obtížná)
  • potřebnost výpočetní či jiné techniky (kalkulátor, počítač, interaktivní tabule)
  • vhodnou metodu práce (samostatná práce, skupinová práce, práce s celou třídou).

Pro každou aktivitu je v Šabloně pro učitele připraveno zadání, vzorové řešení doplněné metodickými poznámkami a další potřebné informace. U řady aktivit jsou ke stažení připraveny také pracovní listy pro žáky, případně další soubory, které lze použít ve výuce (např. modely v GeoGebře). Zajímavé historické úlohy a poznámky, podrobné informace o práci s výpočetní technikou a práci se žáky se specifickými poruchami jsou uvedeny samostatně (odkazy na stránce dole).

 

   

 

administrace