Úvod

Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2023 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 11. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Neoficiální logo konfrerence.

K akreditaci: Vzhledem k tomu, že 1. 9. tohoto roku vstoupila v platnost novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kterou byly zrušeny akreditace vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), bylo správní řízení o žádosti o akreditaci konference Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zastaveno. Možnost čerpání finančních prostředků na účast na konferenci jako na vzdělávacím programu uvedeného typu tím však není nijak dotčena. Více viz webové stránky MŠMT https://www.msmt.cz a https://www.edu.cz.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

 • role digitálních technologií ve vyučování matematiky,
 • vliv digitálních technologií na obsah vyučování,
 • role učitele při výuce podporované počítačem,
 • role digitální gramotnosti žáků a učitelů,
 • otázky rozvoje digitální gramotnosti při výuce matematiky,
 • vliv digitálních technologií na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
 • současné pojetí výuky matematiky.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

 1. Výuka matematiky s podporou digitálních technologií, role matematiky v rozvoji digitální gramotnosti žáků, reflexe v revizi RVP. Obecné otázky výuky matematiky.
 2. Konkrétní softwarové nástroje pro podporu výuky matematiky; dynamické systémy (GeoGebra, Sketchometry, Desmos, …), systémy počítačové algebry (Maple, Mathematica, wxMaxima, …) aj.
 3. Ostatní aplikace a digitální zařízení pro podporu výuky matematiky; interaktivní tabule, dotyková zařízení apod.
 4. Využití digitálních technologií v různých disciplínách aplikujících matematické postupy (finanční matematika, fyzika, informatika aj.)

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé nejen k používání matematického softwaru, ale i k využití dalších technologií ve vzdělávání.

Do programu bude zařazen kulatý stůl na téma  Digitální kompetence v matematice, který bude věnován diskusi řešení aktuálních otázek souvisejících s již provedenými i připravovanými změnami RVP ZV.

 

Konference je pojata jako 16 hodinový studijní program průběžného vzdělávání pro prohloubení odborné kvalifikace. Skutečností, že MŠMT v souladu s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů již těmto programům neuděluje akreditaci, nejsou nijak dotčeny možnosti čerpání finančních prostředků na účast na této akci.