Škola BOV

    co je BOV?     kancelář
  knihovna       vývojová laboratoř
      třídy       sborovna     mapa portálu

Badatelsky orientované vyučování (= inquiry based education)

je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování. Vychází z konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek (komunikačního aparátu). Učitel má funkci zasvěceného průvodce při řešení problému a vede přitom žáka postupem obdobným, jaký je běžný při reálném výzkumu. Od formulace hypotéz (jak co funguje, jakou to má roli ...), přes konstrukci metod řešení (jak to zjistit ...), přes získání výsledků (zjištěných metodikou, na které se žáci s učitelem dohodli) a jejich diskusi (co to znamená? co mohlo být jinak? co tomu říkají informace na webu a v literatuře?) až k závěrům (takhle to je, ... by to mohlo být ...). To umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti.

 

Jak je to v zahraničí?

Řada vědeckých studií upozorňuje na alarmující pokles zájmu mladých lidí o studium přírodních věd a matematiky. Schopnost inovovat, kvalita výzkumu i obecné získávání dovedností nezbytných ve všech oblastech života je tím logicky ohrožena. Jednou z možných příčin tohoto stavu může být i způsob výuky přírodovědných předmětů.

Ukazuje se, že badatelsky orientované vzdělávání (BOV) může být vhodným způsobem řešení kritické situace.

Tato metoda není nová. Objevuje se již počátkem 60. let minulého století jako reakce na selhávání tradičních metod výuky, při nichž se již nedá zvládnout narůstají množství poznatků pouhým pamětním učením.

Proto se tento způsob vyučování postupně objevuje ve vzdělávacích standardech nebo závěrech jednání zodpovědných institucí. Například v USA od roku 1996, v Evropě po roce 2004.

V rámci Evropy se aktivně usiluje o "obnovu" přírodovědného vzdělávání podporou na národních i mezinárodních úrovních prostřednictvím větších či menších projektů nebo případnými kurikulárními změnami. Za všechny lze uvést projekty POLLEN, SINUS nebo S-TEAM, kterých se zúčastnila řada evropských zemí. Postupně se tak badatelský způsob vyučování dostává do širokého povědomí jako jedna z možností nápravy problému.

 

 

 

 

Katedra biologie PF JU       Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity      Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.