Head

Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte nejpozději do 15. 9. 2018 na adresu kyklop@pf.jcu.cz (Michal Šerý).

Přednášky

Délka vystoupení je 10–20 minut. Delší vystoupení je možné pouze ve zdůvodněných případech a po dohodě s programovým výborem konference a v případě „zvaných přednášek“. Organizační výbor si vyhrazuje právo omezit vámi požadovaný čas v případě nedostatku časového prostoru tak, aby se dostalo na všechny zájemce. Ústní prezentace mohou být přesunuty do posterové sekce. Při prezentaci bude k dispozici počítač, prezentér, dataprojektor, vizualizér (dokumentová kamera), zpětný projektor. Jiné technické vybavení uveďte v přihlášce do poznámky.

Požadavky na příspěvek

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.


Jazyk
  • český
  • slovenský
  • anglický (anglické příspěvky budou překládány do češtiny)

Příspěvek určený do sborníku lze zaslat na dále uvedenou emailovou adresu nebo odevzdat při registraci na začátku konference.

POZOR

Příspěvek je nutné odevzdat ve formátu .docx a .pdf. Jen tak lze zajistit, že příspěvek vložený do sborníku bude odpovídat Vaší představě.

E-mail adresa pro zasílání příspěvků je: kyklop@pf.jcu.cz

Postery

Doporučená velikost: A1 tj. 594 × 841 mm, orientace na výšku; panel uzpůsobený na lepení posteru a materiál k upevnění bude k dispozici.

Anotace

Pokud chcete mít na konferenci příspěvek, je nutné po přihlášení ještě zadat na stránce „Registrace příspěvku“ jeho anotaci. Na základě anotace rozhodne programový výbor o zařazení příspěvku do programu konference. Anotace všech přihlášených příspěvků jsou automaticky uveřejňovány na příslušné webové stránce.

příspěvek 2 a více autorů

Pokud se jedná o příspěvek, který současně prezentují dva a více autoři, příspěvek přihlašuje pouze HLAVNÍ AUTOR. Ostatní jsou uvedeni v registračním formuláři příspěvku jako spolupracující osoby. Spolupracující osoby, pokud nemají svůj samostatný příspěvek, v registraci účastníka v přihlašovacím formuláři v položce Forma prezentace nevyberou žádnou formu a v poznámce uvedou, že jsou spolupracovníci konkrétního hlavního autora příspěvku.

Sborník příspěvků

Z konference bude vydán sborník příspěvků. Příspěvky budou vybírány pouze v elektronické podobě při registraci na začátku konference. Příspěvek vypracujte dle pokynů uvedených v šabloně příspěvků. Maximální délka příspěvku do sborníku je 10 stran. Delší příspěvky lze do sborníku zařadit pouze po dohodě s programovým výborem, který si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit.

Vybrané příspěvky z letošního ročníku Veletrhu nápadů budou také publikovány v rámci souhrnného sborníku všech ročníků Veletrhu nápadů. Z tohoto důvodu žádáme autory, aby společně s příspěvkem odevzdali v samostatném souboru jeho krátkou anotaci (max. 2–10 vět, které shrnují obsah článku) a vybrali vhodná klíčová slova (seznam doporučených klíčových slov, v nutných případech můžete přidat nová).

Šablona textu příspěvku - základní informace (VNUF23_sablona_prispevku.dotx).

Pokyny k formátování textu příspěvku - bližší informace (VNUF23_pokyny_formatovani_prispevku.dotx).
Sponzoři

Avmedia

Fyzika

Nadace